Nařízení Komise (EU) 2015/640

Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012.

V příloze tohoto nařízení se stanovují dodatečné specifikace letové způsobilosti pro provoz – Část 26 – na podporu zachování letové způsobilosti a zvýšení bezpečnosti:

a) letadel zapsaných v leteckém rejstříku v členském státu;

b) letadel zapsaných v leteckém rejstříku ve třetí zemi používaných provozovatelem, pro kterého členský stát zajišťuje dohled.

U letadel, pro něž provozovatelé svému příslušnému orgánu před daty použitelnosti uvedenými v článku 6 prokázali soulad s JAR-26 „Dodatečné požadavky na letovou způsobilost pro provoz“ (dále jen „požadavky JAR-26“), vydanými Sdruženými leteckými úřady dne 13. července 1998, ve znění změny č. 3 ze dne 1. prosince 2005, se má za to, že jsou v souladu s rovnocennými specifikacemi stanovenými v příloze I tohoto nařízení.

Letadla, pro něž byl v souladu s prvním pododstavcem prokázán soulad s požadavky JAR-26 rovnocennými specifikacím stanoveným v bodech 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 a 26.250 přílohy I tohoto nařízení, se následně neupravují způsobem, jenž by měl vliv na jejich soulad s dotčenými požadavky JAR-26.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj od 14. května 2015. Body 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 a 26.250 přílohy I se však použijí ode dne 14. května 2017.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní