fbpx

Nařízení Komise (EU) 2015/1329

Nařízení Komise (EU) 2015/1329 ze dne 31. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o provozování letadel zapsaných v rejstříku ve třetích zemích leteckými dopravci Unie.

Toto nařízení stanovuje taková opatření, aby umožnila leteckým dopravcům, kteří získali licenci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008, provozovat letadla zapsaná v rejstříku ve třetích zemích.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 1. října 2015. Členské státy mohou rozhodnout, že ustanovení ORO.AOC.110 písm. d) uvedená v bodě 2 písm. b) podbodě ii) přílohy se použijí až od 25. srpna 2017.