Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 (EU-OPS)

Ode dne 16. července 2008 nabývá v České republice účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví. Tato změna nařízení obsahuje Přílohu III, stanovující požadavky na regulaci obchodní letecké dopravy provozované letouny. Příloha III tohoto nařízení se běžně označuje jako tzv. EU-OPS a v souvislosti s datem účinnosti se stává součástí právního řádu členských států ES. EU-OPS tedy plně nahrazuje požadavky českého národního leteckého předpisu JAR-OPS 1 a další příslušná předpisová a zákonná právní ustanovení.
 

EU-OPS svou podstatou, obsahem a strukturou vychází z předpisu JAR-OPS 1. Již během přípravy tohoto nařízení byl Evropskou komisí odsouhlasen proces postupné aktualizace požadavků přílohy nařízení během 18 měsíců implementace tohoto nařízení tak, aby 16. července 2008 byla příloha na úrovni k tomu datu platných požadavků originálního znění předpisu JAR-OPS 1, resp. aby do přílohy byla navíc zapracována příslušná odsouhlasená oznámení o navrhovaných změnách, tzv. NPA. Smyslem tohoto procesu je zajistit, aby byl dopad změny na provozovatele v těch členských státech, které historicky aplikovaly aktuální požadavky JAR-OPS 1, tedy i v České republice, co nejmenší.

Jak již bylo zmíněno, EU-OPS platí pro provozovatele obchodní letecké dopravy, která je provozována letouny. Neplatí zejména pro tyto případy:

  • pro letouny, jsou-li použity pro vojenské, celní a policejní služby, ani
  • pro výsadkové a protipožární lety a s nimi související lety na místo určení a zpět, při nichž se přepravují osoby, které se obvykle nacházejí na palubě při výsadkových nebo protipožárních letech, ani
  • pro lety bezprostředně před leteckými pracemi, v jejich průběhu a bezprostředně po nich, jestliže tyto lety souvisí s těmito leteckými pracemi, a při kterých, vyjma členů letové posádky, není přepravováno více než 6 osob nezbytných k provádění leteckých prací
  • pro provoz vrtulníků

Největší změnou v platnosti EU-OPS oproti požadavkům předpisu JAR-OPS 1 je Hlava O obsahující upravené požadavky pro palubní průvodčí, zejména ustanovení OPS 1.1005 týkající se počátečního bezpečnostního výcviku, kdy se jedná hlavně o výraznou změnu formalit pro palubní průvodčí. Nově uvedená Hlava Q pak obsahuje požadavky na omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku členů posádek. Bližší informace o aplikaci Hlavy Q v České republice, resp. o použití vyhlášky č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě a jejím vztahu k požadavkům EU-OPS, Hlavy Q, jsou publikovány na webových stránkách Ministerstva dopravy.
 

Tématem velkých diskusí jak na půdě Evropské komise, tak při jednání EASA byl materiál uvedený jako Část 2 předpisu JAR-OPS1. EU-OPS totiž neobsahuje přijatelné způsoby průkazu ani výkladový materiál. Tyto materiály dosud nebyly na úrovni ES vypracovány. Proto bylo po dohodě MD a příslušných složek ÚCL rozhodnuto, že přijatelné způsoby průkazu a výkladový materiál pro EU-OPS budou v ČR uveřejněny prostřednictvím směrnice ÚCL CAA/S-SLS-003-n/2011. Tato směrnice vstupuje v platnost 18. února 2011 a bude uplatňována do doby vstupu v platnost odpovídajících materiálů, které budou publikovány agenturou EASA.

Pokud se týká dalších kroků v rámci regulace provozu letadel, na úrovni pracovních skupin EASA v současnosti samostatně probíhá souběžný proces přípravy prováděcích pravidel pro všechny oblasti provozu letadel celkově (včetně regulačních požadavků na provoz obchodní letecké dopravy letouny jako jedné z regulovaných oblastí). Předpokládá se, že během 3. čtvrtletí roku 2008 budou tyto návrhy podrobeny běžnému připomínkovému řízení na internetových stránkách EASA. Standardním postupem budou připomínky vyhodnoceny a zapracovány a EASA připraví stanovisko pro Evropskou komisi, obsahující finální návrh těchto požadavků zpracovaných jako prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Následně budou tato prováděcí pravidla uveřejněna jako nařízení Komise. To bude okamžik, kdy bude EU-OPS zrušen a nahrazen těmito prováděcími pravidly. Dle harmonogramu EASA lze předpokládat, že k tomuto kroku dojde na počátku roku 2010. Tento termín se však může změnit.
 

ÚCL chápe, že orientace v uvedené problematice může být pro uživatele složitá. Proto se vás na těchto stránkách pokusíme i nadále informovat o dostupných informacích a vývoji požadavků na oblast provozu jak v oblasti EU-OPS, tak v oblasti požadavků zpracovávaných agenturou EASA. V případě vašich pochybností se můžete obracet na pracovníky Sekce letové a provozní a Odboru standardizace a regulace ÚCL, kteří se vám v rámci možností pokusí vaše dotazy zodpovědět.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní