Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 646/2012 ze dne 16. července 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro pokuty a penále na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro provádění nařízení (ES) č. 216/2008 pokud jde o kritéria pro stanovení výše pokuty nebo penále, postupy šetření, související opatření a podávání zpráv, jakož i procesní pravidla pro rozhodování, včetně ustanovení o právu na obhajobu, přístupu ke spisu, právním zastoupení, důvěrnosti a dočasných ustanoveních, a vyměřování a výběr pokut a penále.

Toto nařízení se použije na ukládání:

  1. pokut osobám a podnikům, kterým Evropská agentura pro bezpečnost letectví vydala osvědčení, pokud úmyslně nebo z nedbalosti porušily ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcí pravidla a pokud jsou ohroženy zájmy Unie;
  2. penále držitelům osvědčení uvedených v písmenu a), aby je přiměla k tomu, aby vyhověli nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jeho prováděcím pravidlům.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní