fbpx

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.

Tato směrnice vytváří systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, aby se podpořilo snižování emisí skleníkových plynů způsobem efektivním z hlediska nákladů a ekonomicky účinným.

Tato směrnice se použije na emise z činností uvedených v příloze I a na skleníkové plyny uvedené v příloze II této směrnice.

Směrnice vstoupila v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Od svého zveřejnění byla tato směrnice již několikrát změněna. Odkazy na její změny a konsolidované verzejsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce „Související dokumenty“.