fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010.

Příloha nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe, odkazuje na různá ustanovení týkající se předkládání, přijímání a distribuce letových plánů, jakož i na změny klíčových položek letového plánu v předletové fázi, které stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“). Tyto odkazy musí být aktualizovány, aby byly dodrženy mezinárodní právní závazky členských států a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se zpětně ode dne 15. listopadu 2012 (od tohoto data se použijí schválená konečná ustanovení ICAO týkající se letového plánu na rok 2012).