fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě.

Toto nařízení stanoví nezbytná opatření ke zvýšení celkové výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě pro všeobecný letový provoz v regionech Evropa (EUR) a Afrika (AFI) stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), v nichž jsou členské státy odpovědné za poskytování letových navigačních služeb s ohledem na plnění požadavků všech uživatelů vzdušného prostoru.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od roku 2015 a následujících 5 let.

Tímto nařízením se rovněž mění nařízení (EU) č. 677/2011. S účinností ode dne 1. ledna 2015, aniž je dotčena povinnost členských států provádět systém sledování výkonnosti během prvního referenčního období, stanoveného v článku 8, se zrušují nařízení Komise (EU) č. 691/2010, článek 26 nařízení Komise (EU) č. 677/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1216/2011.

Toto nařízení bylo zrušeno nařízením Komise (EU) 2019/317 s účinkem ode dne 1. ledna 2020. Toto nařízení se nicméně nadále použije pro účely provádění systémů sledování výkonnosti vztahujících se na druhé referenční období.