fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010.

Toto nařízení stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb.

Pokud příloha I a II nestanoví jinak, tyto společné požadavky se však nevztahují na:

  • činnosti jiné než poskytování letových navigačních služeb poskytovatelem;
  • zdroje vyčleněné na činnosti mimo poskytování letových navigačních služeb.


Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zrušuje se jím nařízení (ES) č. 2096/2005.