fbpx

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011 ze dne 24. února 2011 o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru.

Tímto nařízením se stanoví požadavky na informace poskytované dotyčnými členskými státy Komisi, EASA, ostatním členským státům a zainteresovaným stranám před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru. Dále se jím stanoví postupy pro poskytování informací a předkládání připomínek výše uvedenými subjekty před tím, než je funkční blok vzdušného prostoru oznámen Komisi.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.