Přehled právních předpisů

Legislativa

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění  pozdějších předpisů.

Vyhláška MDS č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MD č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MD č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě , ve znění vyhlášky č. 60/2009 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.


Platné právní předpisy jsou ke stažení na webových stránkách Portálu veřejné správy.

Konsolidovaná znění vybraných právních předpisů ČR na stránkách ÚCL.


Vybrané platné předpisy na stránkách Ministerstva dopravy

Přehled nařízení a směrnic EU pro oblast letecké dopravy

Národní a mezinárodní dohody, úmluvy a předpisy pro oblast letecké dopravy

Letecké dohody


Státní program bezpečnosti ČR (State safety programme (SSP))