Změny správních poplatků k 1. 2. 2015

Pravidla postupu oprávněných úředních osob ÚCL pro vybrané otázky způsobu výběru správních poplatků v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.  127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

U správních řízení, která byla zahájena před účinností zákona č. 127/2014 Sb., se poplatek vybere podle právních předpisů účinných v době zahájení příslušného správního řízení, tj. dle sazebníku platného a účinného k datu podání žádosti (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). Pokud byl poplatek uhrazen formou vylepení kolků, bude postupováno obdobně.

Zákonem č. 127/2014 Sb. se nově zavádí roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení následujících oprávnění:

  • vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci, k výrobě organizaci nebo schvalovacího dopisu k výrobě organizaci
  • vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti.

Roční udržovací poplatek bude vybírán počínaje rokem 2015 následujícím způsobem:

  1. Poplatek bude vyměřován jednorázově (není přípustné hrazení např. v měsíčních splátkách).
  2. Rozhodným dnem ke stanovení počtu zaměstnanců subjektu poplatku bude 30. duben kalendářního roku, přičemž správní poplatek bude vyměřen do 31. května kalendářního roku za období tohoto kalendářního roku (tj. 1. ledna až 31. prosince).
  3. Pro rok 2015 vzhledem ke stanovené účinnosti zákona k 1. 2. 2015 bude poplatek vyměřen v poměrné výši, tj. za období 1. 2. 2015 až 31. 12. 2015. Udržovací poplatek za toto období bude vyměřen do 31. 5. 2015 podle počtu zaměstnanců subjektu k 30. 4. 2015.
  4. Pro oprávnění vydaná po 1. 2. 2015 bude v prvním roce vybrána poměrná část za celé měsíce do konce roku, počet zaměstnanců bude stanoven ke dni vydání oprávnění.

Při vybírání, případně vymáhání neuhrazeného poplatku, bude postupováno procesním postupem dle ustanovení § 5 zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, jak se správní poplatek s použitím procesních ustanovení speciálního právního předpisu (daňového řádu) vyměřuje a jak se postupuje při jeho neuhrazení, včetně věcné příslušnosti ÚCL k vymáhání nedoplatků.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost