fbpx

Oznámení o události v letovém provozu

V souvislosti s datem použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, doplněného Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1018, Úřad pro civilní letectví sděluje, že na základě uvedených nařízení se od 15. 11. 2015 zavádí nová pravidla v oblasti hlášení událostí. 

Příslušným úřadem pro sběr hlášení událostí byl v České republice jako jediné kontaktní místo určen Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN), kam je třeba se obracet v případě dotazů k novému systému hlášení. Od 15. 11. 2015 pak musí forma hlášení událostí odpovídat pokynům uvedeným na webových stránkách www.uzpln.cz.

ÚCL však upozorňuje, že povinnost podávat hlášení o zjištěných okolnostech spojených s letadlem nebo letadlovým celkem, které ohrožují bezpečnost letu, držiteli Typového osvědčení/Doplňkového typového osvědčení (TC/STC) zůstává zachována a hlášení je nutno podávat buď  formou přímo stanovenou držitelem TC/STC (pokud je požadována) nebo jinou formou stanovenou interní instrukcí oprávněné organizace a schválenou ÚCL.

Pro letadla uvedená v Příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění (tzv. annexovaná letadla) nebude po uvedeném datu využíván systém hlášení dle výše uvedeného nařízení, ale hlášení událostí souvisejících s takovými letadly je třeba podávat tak jako doposud podle příslušných ustanovení národních leteckých předpisů. V praxi to bude znamenat, že na webových stránkách ÚZPLN bude i po tomto datu zachována možnost podat Oznámení o vzniku letecké nehody nebo incidentu podle předpisu L 13. Navíc v případě annexovaných letadel, kterým bylo vydáno osvědčení letové způsobilosti ve standardní nebo zvláštní kategorii podle národního předpisu L 8/A (nikoliv na formulářích EASA),  bude nutno dodržovat povinnost stanovenou v předpisu L 8/A, ust. 2.12 pro hlášení nesprávné činnosti, závad a poruch. Tato povinnost je detailně vysvětlena ve směrnici CAA-ST-106-n/11.

Dotčené organizace se žádají, aby na základě výše uvedených informací provedly příslušné změny do svých výkladů/příruček, popřípadě v další navazující interní dokumentaci. V případě nejasností se doporučuje organizacím kontaktovat přímo odborné útvary ÚCL, které organizaci k příslušným činnostem oprávnily.