EASA

Základní informace

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Dne 28. 9. 2003 byla nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 přijata společná pravidla v oblasti civilního letectví a Článkem 12 tohoto nařízení zřízena Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA). EASA je nápomocna Evropské komisi při přípravě opatření, která mají být přijata pro provedení nařízení č. 1592/2002. Prvním výkonným ředitelem EASA byl dne 1. září 2003 jmenován Patrick Goudou, který byl ve funkci 10 let. Od 1. září 2013 ho nahradil Patrick KySídlem EASA je od 3. listopadu 2004 Kolín nad Rýnem.

První oblastí činností, kterou se EASA zabývá od svého vzniku, je oblast certifikace, údržby a letové způsobilosti letadel pokrytá vydáním nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003 a oblast zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů pokrytá vydáním nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003.Od roku 2003 došlo ke dvěma rozšířením kompetencí EASA. První rozšíření (nařízením (ES) č. 216/2008) se týkalo oblasti způsobilosti leteckého personálu a leteckého provozu. V souvislosti s tím došlo i ke změně struktury prováděcích pravidel související s nárůstem regulovaných oblastí. Druhé rozšíření pokrývá oblasti (nařízením (ES) č. 1108/2009) uspořádání letového provozu/ letových navigačních služeb a letišť.

Z důvodu zajištění jednotného uplatňování požadavků pro oblast civilního letectví v rámci EU zpracovává EASA jako společné standardy:

Nařízení ES/EU má obecnou platnost. Po vyhlášení v Úředním listu EU je závazné ve všech svých částech a bezprostředně použitelné (tj. přímo aplikovatelné) v každém členském státě. Nařízení má aplikační přednost před národními právními předpisy.

Schéma evropské legislativy a základních dokumentů EASA

V souvislosti se vstupem České republiky do EU tato skutečnost pro české civilní letectví znamená, že od 1. května 2004 je v ČR povinné plnění požadavků nařízení týkajících se civilního letectví včetně prováděcích pravidel, která jsou uveřejňována jako jejich přílohy. Tato nařízení se tak stávají součástí právního řádu ČR.

Platnost předpisů JAR se vstupem ČR do EU neruší, ale jejich použitelnost se, zejména v přechodových obdobích, řídí požadavky souvisejících nařízení EU.

Pro vaši informaci jsou nařízení EU ve všech jazycích členských států, včetně českých verzí výše uvedených nařízení, dostupná na internetových stránkách systému EUR-LEX. S platností od 1. července 2013 je Úřední věstník EU vydávaný v elektronické podobě autentický a právně závazný. Bližší informace získáte na stránkách Evropské unie. Na webových stránkách EASA je pak následně možné získat další informace o činnosti EASA a další materiály.

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Stručný přehled aktuálních návrhů na změnu předpisů (tzv. NPA) EASA spolu s případným komentářem naleznete na stránkách ÚCL zde.

Veřejné tendry EASA

Informace o probíhajících veřejných tendrech vyhlašovaných agenturou EASA naleznete na stránkách EASA (http://easa.europa.eu/the-agency/procurement/calls-for-tender).

Bezpečnostní kampaň týmu EGAST

V roce 2007 byl, jako jedna ze složek fungujících pod Evropskou strategickou bezpečnostní iniciativou (ESSI), vytvořen tým zabývající se bezpečností ve všeobecném letectví (EGAST).

Tento tým je založen na dobrovolném partnerství EASA, ostatních evropských orgánů, národních leteckých úřadů a komunity všeobecného letectví a je zaměřen na zvyšování bezpečnosti ve všeobecném letectví. Jeho hlavním cílem je udržovat povědomí pilotů všeobecného letectví o aktuálních bezpečnostních problémech.

Odkaz na informace o bezpečnostní kampani vedené v současné době tímto týmem naleznete zde.

EASA Learning Gateway (ELG)

Vzdělávací systém EASA. Více informací a odkaz na rozhraní ELG, včetně informací o kurzech pořádaných Agenturou, naleznete na stránkách EASA  (http://easa.europa.eu/easa-learning-gateway-and-e-examination).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní