Výše úhrad za úkony prováděné ÚCL - Dle přílohy č.2, Vyhláška č. 108/1997 Sb., - ZDE

OBSAH: 1) Sazby za vykonání zkoušek, za připsání další kvalifikace 2) Doklady letadel 3) Letecké školy 4) Akrobatické vystoupení, zkušební létání 5) Stavby letišt a ochranná pásma 6) Schvalování bezpečnostních programů 7) Sazby za změny, prodloužení nebo obnovení platnosti vydaného oprávnění 8) Kontroly letové způsobilosti vyžádané provozovatelem 9) Sazby za ověřovací lety letadel ÚCL 10) Ostatní služby

1. Sazby za vykonání zkoušek, za připsání další kvalifikace.

1.1. Teoretické nebo praktické zkoušky

1.1. 1. Pilot volných balónů 200,-Kč
1.1. 2. Pilot ultralehkých letadel 200,-Kč
1.1. 3. Pilot kluzáků 200,-Kč
1.1. 4. Soukromý pilot letounů/vrtulníků 300,-Kč
1.1. 5. Obchodní pilot letounů/vrtulníků 500,-Kč
1.1. 6. Dopravní pilot letounů 1 000,-Kč
1.1. 7. Dopravní pilot vrtulníků 800,-Kč
1.1. 8. Letecký navigátor 800,-Kč
1.1. 9. Palubní inženýr 800,-Kč
1.1.10. Palubní inženýr s omezením 300,-Kč
1.1.11. Palubní radiotelefonista 700,-Kč
1.1.12. Palubní průvodčí 300,-Kč
1.1.13. Řídící letového provozu 800,-Kč
1.1.14. Technik údržby letadel II. Typu 100,-Kč (x)
1.1.15. Technik údržby letadel I. Typu 200,-Kč (x)
1.1.16. Dispečer letecké dopravy 300,-Kč
1.1.17. Operátor letecké stanice 100,-Kč

Poznámka 1 - Pokud uchazeč vyhoví požadavkům ustanovení 4.2.3 předpisu L 1 pro vydání průkazu způsobilosti opravňujícího k výkonu spojených oprávnění průkazu způsobilosti I. a II. typu (x), vybírá se sazba vyšší podle bodu 1.1.15.
Poznámka 2 - V případě, že uchazeč o vydání průkazu způsobilosti neprovádí z rozhodnutí zkušební komise ÚCL plný rozsah zkoušek (např. obnovu platnosti průkazu způsobilosti, vrácení odebraného průkazu způsobilosti, omezená oprávnění, vydání adekvátního průkazu způsobilosti za průkaz způsobilosti vydaný jiným státem, uznání teoretických zkoušek provedených v jiném státě a pod.), může být výše poplatku snížena až na jednu třetinu, nejméně však na 50,-Kč.
Poznámka 3 - Pokud uchazeč neukončí úspěšně teoretickou zkoušku podle požadavků Zkušebního řádu a je-li mu povolena další opravná zkouška, podléhá tato zkouška poplatku ve výši 50,-Kč.

1.2. Teoretické a/nebo praktické zkoušky za účelem získání další kvalifikace, nebo zrušení omezení v průkaze způsobilosti již vydaném.

1.2.1. Lety podle přístrojů, pokud se zkouška provádí zvláš? a není zahrnuta v požadavcích předpisu L1 pro vydání průkazu způsobilosti 250,-Kč
1.2.2. Jazyková zkouška, pokud se provádí zvláš? a není zahrnuta v požadavcích předpisu L-1 pro vydání průkazu způsobilosti 100,-Kč
1.2.3. Zkušební lety (bez omezení) 300,-Kč
1.2.4. Zkušební lety provozní 100,-Kč
1.2.5. Instruktor 100,-Kč
1.2.6. Další kvalifikace 50,-Kč

Poznámka 1 - V případě, že uchazeč o získání další kvalifikace nebo zrušení omezení v průkazu způsobilosti neprovádí z rozhodnutí zkušební komise ÚCL plný rozsah zkoušek (např. obnova platnosti kvalifikace, vrácení odebrané kvalifikace, přiznání adekvátní kvalifikace vydané jiným státem a pod.), může být výše poplatku snížena až na jednu třetinu, nejméně však na 50,-Kč.
Poznámka 2 - Pod pojmem "Další kvalifikace" se rozumí u výkonných letců zápis typové kvalifikace nebo zrušení omezení, zápis další typové kvalifikace pro vícemotorová letadla, všechny vrtulníky, u řídících letového provozu zápis dalšího stanoviště nebo radarové kvalifikace a u technika údržby letadel další kategorie letadel nebo druh pohonné jednotky, pokud je tento zápis podmíněn rozdílovou zkouškou.
Poznámka 3 - Pokud uchazeč o získání další kvalifikace nebo zrušení omezení neukončí úspěšně teoretickou zkoušku podle požadavků Zkušebního řádu a je-li mu povolena další opravná zkouška, podléhá tato další zkouška poplatku ve výši 50,-Kč.

1.3 Průkazy způsobilosti leteckého personálu

1.3.1. Vydání průkazu žáka nebo povolení k létání 50,-Kč
1.3.2. Uznání průkazu způsobilosti vydaného cizím státem
1.3.2.1. u cizího státního příslušníka 1 500,-Kč
1.3.2.2. u občana ČR 500,-Kč
1.3.3. Změna v osobních datech průkazu způsobilosti, včetně prodloužení 50,-Kč

1.4. Mimořádné praktické přezkoušení inspektorem ÚCL

1.4.1. Jednopilotní letadlo VFR 100,-Kč
1.4.2. Jednopilotní letadlo IFR 200,-Kč
1.4.3. Vícepilotní letadlo VFR 200,-Kč
1.4.4. Vícepilotní letadlo IFR 500,-Kč

Poznámka 1 - Zpoplatnění podléhá i při přezkoušení provedeném Úřadem pověřeným instruktorem/inspektorem.
Poznámka 2 - Při souběhu přezkoušení se vybírá pouze částka vyšší.

2. Doklady letadel

2.1. Palubní deník 150,-Kč
2.2. Letadlová kniha 150,-Kč
2.3. Deník kluzáku, balónu, ULL 100,-Kč

Poznámka 1 - Poplatek se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů. První vydání je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do Leteckého rejstříku.

2.4. Změny údajů v dokladech (vlastník-provozovatel) 200,-Kč
2.5. Zápisy a změny zápisu zástavního práva 600,-Kč
2.6. Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 100,-Kč

3. Letecké školy

3.1. Vydání osvědčení letecké školy 2 000,-Kč
3.2. Prodloužení, nebo změna vydaného osvědčení 1 000,-Kč

4. Akrobatické vystoupení, zkušební létání

4.1. Vydání povolení k akrobatickému vystoupení nebo jeho změna 200,-Kč
4.2. Prodloužení platnosti vydaného povolení 100,-Kč
4.3. Vydání souhlasu ke zkušebnímu létání (§ 25 let. zákona) 1 000,-Kč
4.4. Vydání povolení k létání bezpilotního letadla (§ 52 let. zákona) 1 000,-Kč

5. Stavby letiš? a ochranná pásma

5.1. Posouzení vhodnosti lokality pro zřízení letiště nebo heliportu, spojené s místním šetřením 500,-Kč
5.2. Stanovení ochranného pásma letiště nebo leteckého zabezpečovacího zařízení formou rozhodnutí 1 000,-Kč

6. Schvalování bezpečnostních programů

6.1. Provozovatelů letadel nad 10 000 kg 3 000,-Kč
6.2. Provozovatelů letadel pod 10 000 kg 1 000,-Kč

7. Sazby za změny, prodloužení nebo obnovení platnosti vydaného oprávnění

7.1. Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny, včetně rozšíření předmětu činnosti 5 000,-Kč
7.2. Vydání "Uznání oprávnění servisní stanice" 5 000,-Kč
7.3. Prodloužení, změna nebo rozšíření "Uznání servis.stanice" 2 500,-Kč

7.4. Doklady leteckých provozovatelů
7.4.1. Prodloužení Osvědčení leteckého dopravce 20 000,-Kč
7.4.2. Prodloužení Osvědčení leteckého dopravce aerotaxi 10 000,-Kč
7.4.3. Prodloužení Provozování leteckých prací 3 000,-Kč
7.4.4. Prodloužení povolení k letecké činnosti pro vlastní potřebu 3 000,-Kč
7.4.5. Změna provozní specifikace 5 000,-Kč

7.5. Ověření způsobilosti a vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti
7.5.1. Pohonné jednotky pro zástavbu do kluzáků a UL letadel 1 000,- Kč
7.5.2. Pohonné jednotky pístové 1 500,- Kč
7.5.3. Pohonné jednotky turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 2 000,- Kč
7.5.4. Pevné dřevěné vrtule 500,- Kč
7.5.5. Pevné kompozitové a kovové vrtule 500,- Kč
7.5.6. Přestavitelné vrtule 1 000,- Kč
7.5.7. Stavitelné vrtulové jednotky 1 500,- Kč

Poznámka - Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty, vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

8. Kontroly letové způsobilosti vyžádané provozovatelem

8.1. U letadel nad 10 000 kg maximální vzletové hmotnosti 5 000,-Kč
8.2. U letadel do 10 000 kg. maximální vzletové hmotnosti 3 000,-Kč
8.3. U letadel do 5 700 kg maximální vzletové hmotnosti 1 000,-Kč

Poznámka - Provozovatelem vyžádaná účast inspektora úřadu na přejímce letadla, činnosti spojené s vydáním, prodloužením nebo změnami "Uznání oprávnění servisní stanice", případně činnost vyžádaná provozovatelem v zahraničí bude žadateli kalkulována dle skutečně vynaložených nákladů na každý den pobytu inspektora ÚCL v zahraničí.

9. Sazby za ověřovací lety letadel ÚCL

9.1. Sazby za ověřování provozní způsobilosti zabezpečovací letecké techniky

9.1.1. Kurzový maják ILS
9.1.1.1. Pravidelné letové měření (LLZ) 126 000,-Kč
9.1.1.2. Pravidelné letové měření (LLZ+BC) 168 000,-Kč

9.1.2. Sestupový maják ILS (GP)
9.1.2.1. Pravidelné letové měření 126 000,-Kč

9.1.3. Radiové návěstidlo 75 MHz (MKR)
9.1.3.1. Pravidelné letové měření 7 600,-Kč

9.1.4. Všesměrový radiomaják VKV (VOR)
9.1.4.1. Pravidelné letové měření 210 000,-Kč

9.1.5. Měřič vzdálenosti (DME)
9.1.5.1. Pravidelné letové měření 84 000,-Kč

9.1.6. Nesměrový maják tratový (NDB), pro přiblížení (LOC)
9.1.6.1. Pravidelné letové měření (NDB) 84 000,-Kč
9.1.6.4. Pravidelné letové měření (LOC) 7 600,-Kč

9.1.7. Zaměřovací stanice pracující na VKV (VDF)
9.1.7.1. Pravidelné letové měření 84 000,-Kč

9.1.8. VKV COM
9.1.8.1. Pravidelné letové měření 7 600,-Kč

9.1.9. Přesný přibližovací radar (PAR) 9.1.9.1. Pravidelné letové měření 84 000,-Kč

9.1.10. Přehledový radar řízeného okrsku (TAR)
9.1.10.1.Pravidelné letové měření TAR 84 000,-Kč
9.1.10.2.Pravidelné letové měření SRA 21 000,-Kč

9.1.11. Tra?ový přehledový radar (PSR)
9.1.11.1.Pravidelné letové měření 210 000,-Kč

9.1.12. Sekundární přehledový radar (SSR)
9.1.12.1.Pravidelné letové měření 210 000,-Kč

9.1.13. Multiradarové zpracování informací
9.1.13.1.Pravidelné letové měření (MULTIRAD) 126 000,-Kč
9.1.13.2.Pravidelné letové měření (MULTILOC) 42 000,-Kč

9.1.14. Světelné sestupové zařízení (SSZ)
9.1.14.1.Pravidelné letové měření (PAPI) 21 000,-Kč
9.1.14.2.Pravidelné letové měření (APAPI) 14 000,-Kč

9.1.15. Světelné zabezpečovací zařízení II.a III. kat.
9.1.15.1.Pravidelné letové měření (SZZ II.a III.kat) 126 000,-Kč

9.1.16. Světelné zabezpečovací zařízení vysoké svítivosti
9.1.16.1.Pravidelné letové měření (SZZ I.kat) 63 000,-Kč

9.1.17. Světelné zabezpečovací zařízení
9.1.17.1.Pravidelné letové měření (SZZ ostatní) 21 000,-Kč

9.2. Za stanovení a ověření standardních (přístrojových) příletů [STAR] letiště 66 000,-Kč
9.3. Za stanovení a ověření standardních (přístrojových) odletů [SID] letiště 66 000,-Kč
9.4. Stanovení a ověření postupu přiblížení 99 000,-Kč
9.5. Za ověřovací činnost ověřovacími letadly ÚCL za jednu letovou hodinu 42 000,-Kč
9.6. Za činnost ověřovacími letadly ÚCL v zahraničí dle individuální kalkulace, nebo za jednu letovou hodinu 1 500,-ECU

Poznámka 1 - Poplatek je splatný do čtrnácti dnů po obdržení faktury nebo celoroční zálohou s vyrovnáním do 20.12. běžného roku.
Poznámka 2 - V případě, že nebude plánované letové měření provedeno z viny provozovatele ZLT, budou provozovateli ZLT účtovány skutečné náklady podle sazby uvedené v čl. 9.5.
Poznámka 3 - V případě mimořádného letového měření prováděného na základě žádosti provozovatele ZLT nebo na základě zjištění závažných nedostatků účtuje ÚCL provozovateli ZLT sazbu podle druhu měřeného zařízení nebo sazbu podle čl. 9.5.
Poznámka 4 - Ověřování provozní způsobilosti ZLT provozované na letištích pouze s VFR provozem nepodléhá výše stanoveným poplatkům vyjma případů uvedených v poznámce 3. Výše stanoveným poplatkům rovněž nepodléhají ověřovací lety prováděné z rozhodnutí ředitele ÚCL a lety prováděné na základě meziresortních dohod, pokud je to v textu dohody stanoveno. V těchto případech žadatel zabezpečí potřebné množství LPH.
Vysvětlivky zkratek :
- BC - Zadní sektor LLZ
- LOC - Nesměrový maják používaný pro přiblížení
- LLZ+BC - Kurzový maják ILS včetně zadního sektoru
- MULTIRAD - Integrál. zobrazení informací z více radarů
- MULTILOC - Výnos části informací z MULTIRAD.

10. Ostatní služby

10.1. Udělení výjimky z ustanovení předpisu řady L formou "Rozhodnutí Úřadu", v případech kdy je k tomu Úřad zmocněn 500,-Kč
10.2. Jednotná cena publikací Úřadu, včetně změnové služby (kalkulace za jednu stránku odborného textu) 10,-Kč
10.3. Cena za každou započatou hodinu vyžádané odborné konzultace 600,-Kč

V případě úkonů prováděných podle tohoto sazebníku mimo sídla Úřadu je Úřad k výši poplatku stanoveného sazebníkem Úřadu oprávněn účtovat náklady spojené s cestou a případným pobytem pracovníka Úřadu na místě prováděného úkonu.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english