Správní poplatky za úkony prováděné Úřadem pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví postupuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu.


Placení poplatku upravuje ustanovení §6 zákona.

Placení správních poplatků je možné:

  1. kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč
  2. složenkou na číslo účtu 3711-3727061/0710, dokladem je kopie útržku složenky
  3. převodním příkazem na číslo účtu 3711-3727061/0710, dokladem je kopie výpisu z účtu, nikoli pouze příkaz k úhradě
  4. hotovostní platba v pokladně ÚCL, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč, dokladem je příjmový pokladní doklad

Při platbě: složenkou, převodním příkazem, platbou v hotovosti na pokladně ÚCL je nutno uvádět variabilní symbol: 

Variabilní symbol

Sekce v ÚCL

0101

Sekce správní a bezpečnostní

0201

Sekce technická

0301

Sekce letová

0701

Sekce provozní

Výše zaplaceného poplatku dle jednotlivých položek musí odpovídat stanovené výši poplatku za jednotlivý úkon. Zákon nepřipouští kumulace plateb za několik úkonů ani v případě, že žadatelem je stejný subjekt a požaduje od ÚCL více úkonů nebo jeden úkon opakovaně (např. poplatek lze uhradit 5× za 5 letadel a ne celkovou částku za 5 letadel).Položka Popis Částka
3.a Stejnopis, opis, kopie 50 Kč
3.a Stejnopis z rejstříku 15 Kč
3.a Stejnopis, opis, kopie z CD/ZIP 80 Kč
3.a Stejnopis, opis, kopie z diskety 40 Kč
16.a Vydání duplikátu - Náhrada za doklad -  osvědčení 100 Kč
18.1e Vydání staveb. povolení vyžadující ohlášení 1.000 Kč
18.1f Vydání staveb. povolení ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10.000 Kč
18.1g Vydání staveb. povolení ke stavbě studny nebo vod. díla do kapac. 50 ekv. obyvatel 300 Kč
18.1h Vydání staveb. povol. vodních děl neuvedených v písm.g) 3.000 Kč
18.2 Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1.000 Kč
18.3 Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou dle § 104 odst. 1, písm. a) až e) 1.000 Kč
18.4 Vydání souhladu s ohlášeným stav. záměrem neuvedeným v bodě 3 500 Kč
18.5 Vydání rohodnutí o povolení změny stavby před dokončením 1.000 Kč
18.6 Vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením 500 Kč
18.7 Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby  1.000 Kč
18.8 Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1.000 Kč
18.9 Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1.000 Kč
18.10 Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1.000 Kč
18.11 Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč
18.12 Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
18.13 Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč
18.14 Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 5.000 Kč
18.15 Ověření dokumentace skutečného provedení stavby 500 Kč
18.16 Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem 10.000 Kč
18.17 Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti
autorizovaného inspektora
10.000 Kč
20.a Místní šetření nebo ohledání na místě - za hodinu v pracovní době 500 Kč
20.b Místní šetření nebo ohledání na místě - za hodinu mimo pracovní dobu 1.000 Kč
20.c Místní šetření nebo ohledání na místě - za hodinu ve dnech  pracovního klidu 2.000 Kč
45.a Provozování letiště -mezinár. veřejné 20.000 Kč
45.a Provozování letiště - mezinár. neveřejné  15.000 Kč
45.a Provozování letiště - vnitrostátní veřejné 10.000 Kč
45.a Provozování letiště - vnitrostátní neveřejné 5.000 Kč
45.b Změna povolení k provozování letiště - mezinárodní veřejné 3.000 Kč
45.b Změna povolení k provozování letiště - mezinárodní neveřejné 2.250 Kč
45.b Změna povolení k provozování letiště - vnitrost. veřejné 1.500 Kč
45.b Změna povolení k provozování letiště - vnitrostátní neveřejné 750 Kč
45.c Schválení prov. způsob. letiště pro letadla >10 tun 50.000 Kč
45.c Schválení provozní způsob. letistě pro letadla nižší 10 tun 15.000 Kč
46.a Rozhodnutí k zřízovaní zařízení v ochranném pásmu 5.000 Kč
47.a Vydání licence tuzem. let. dopravci k provozování pravidelné letecké obchod.
let. dopravy
80.000 Kč
47.b Licence tuzem. let. dopravci  10 tun, nebo 20 cestuj. a menším 30.000 Kč
47.b Licence tuzem. let. dopravci - 10 tun a vyšší, nebo cestuj. větší než 20 80.000 Kč
47.c Prodloužení platnosti, změna osvědčení let. provozovatele 3.000 Kč
48.a Zápis LR vyšší 10 tun 8.000 Kč
48.a Zápis LR nižší 10 tun 3.000 Kč
48.a Výmaz LR vyšší než 10 tun 8.000 Kč
48.a Výmaz LR nižší než 10 tun 3.000 Kč
48.a Změna údajů do LR vyšší 10 tun 8.000 Kč
48.a Změna údajů do LR nižší 10 tun 3.000 Kč
48.b Vydání průkazu způsobilosti  1.000 Kč
48.c Další vydání průkazu, změny údajů 100 Kč
48.d Teoretická zkouška pro vydání průkazu 5.000 Kč
48.e Ostatní teoret. zkoušky pro vyd. průkazu způs. let. personálu včetně angličtiny 2.000 Kč
48.f Ověření odborné způsobilosti zkouškou 500 Kč
48.g Vydání dokladu letadla 500 Kč
48.h Zástavní právo - zápis nebo výmaz 2.000 Kč
48.i Přidělení letadlové adresy 500 Kč
48j Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty 500 Kč
49.a Oprávnění k vývoji, projektování, výrobě,zkouškám, údržbě: letadla a výrob.
let. techniky
20.000 Kč
49.a Prodloužení platnosti nebo změna pol. 49.a 6.670 Kč
49.b Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě : do 10 zaměstnanců 15.000 Kč
49.b Prodloužení platnosti nebo změna : do 10 zaměstnanců 5.000 Kč
49.b Roční udržovací poplatek : do 10 zaměstnanců 5.000 Kč
49.b Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě : 11-30 zaměstnanců 30.000 Kč
49.b Prodloužení platnosti nebo změna : 11-30 zaměstnanců 10.000 Kč
49.b Roční udržovací poplatek : 11-30 zaměstnanců 10.000 Kč
49.b Vydání osvědčení a oprávnění k údržbe : 31-50 zaměstnanců 45.000 Kč
49.b Prodloužení platnosti nebo změna : 31-50 zaměstnanců 15.000 Kč
49.b Roční udržovací poplatek : 31-50 zaměstnanců 15.000 Kč
49.b Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě : nad 50 zaměstnanců 60.000 Kč
49.b Prodloužení nebo změna : nad 50 zaměstnanců 20.000 Kč
49.b Roční udržovací poplatek : nad 50 zaměstnanců 20.000 Kč
49.c Oprávnění k vývoji, projektování, výrobně - pozemní zařízení 20.000 Kč
49.c Prodloužení platnosti nebo změna pol. 49.c 6.670 Kč
49.d Osvědčení o oprávnění k řízení LZ - bezmotor. letadel a letadel s pístov. motorem
a let. s jedním turbínovým motorem
15.000 Kč
49.2 Prodloužení nebo změna: bezmotor. letadel a let. s pístovým motorem 5.000 Kč
49.d Roční udržovací poplatek: bezmotor. letadel a let. s pístovým motorem 5.000 Kč
49.d Osvědčení o oprávnění k řízení letadel s více než jedním turbínovým motorem 40.000 Kč
49.d Prodloužení nebo změna  - letadel s turbínovým motorem 13.340 Kč
49.d Roční udržovací poplatek - letadel s turbínovým motorem 13.340 Kč
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: do 10 zaměstnanců 7.500 Kč
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: 11-30 zaměstnanců 15.000 Kč
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: 31-50 zaměstnanců 22.500 Kč
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: nad 50 zaměstnanců 30.000 Kč
50.a Vydání osvědčená pro výcvik leteckého personálu 20.000 Kč
50.b Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu 10.000 Kč
50.c Uznání platnosti průkazu způsobilosti ČR/EU 1.000 Kč
50.c Uznání platnosti průkazu způsobilosti mimo EU 3.000 Kč
51.a Provádění LPR a VLP 10.000 Kč
51.b Létání letadla bez pilota 4.000 Kč
51.c Létaní letadla bez pilota - rekreační a sportovní 2.000 Kč
51.d Prodloužení a změna LPR a VLP 1.500 Kč
51.e Prodloužení létání letadla bez pilota 400 Kč
51.f Prodloužení létaní letadla bez pilota - sportovní a rekreační 200 Kč
51.g Letecké veřejné vystoupení 3.000 Kč
51.g Propagační parašutistické veřej. vystoupení 1.500 Kč
52.a Povolení ATS pro ACC, APP a TWR 20.000 Kč
52.a Povolení - ostatní ATS 10.000 Kč
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro ACC 80.000 Kč
52.b Změna osvědčené ANSP: ATS pro ACC 26.670 Kč
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro APP - velká hustota provozu 50.000 Kč
52.b Změna osvědčení ANSP: ATS pro APP - velká hustota provozu 16.670 Kč
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro TWR - velká hustota provozu 50.000 Kč
52.b Změna osvědčení ANSP: ATS pro TWR - velká hustota provozu 16.670 Kč
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro APP - malá a střední hustota provozu 30.000 Kč
52.b Změna - Osvědčení ANSP: ATS pro APP - malá a střední hustota provozu 10.000 Kč
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro TWR - malá a střední hustota provozu 30.000 Kč
52.b Změna Osvědčení SNSP: ATS pro TWR - malá a střední hustota provozu 10.000 Kč
52.b Osvědčení ANSP: ostatní ATS 10.000 Kč
52.b Změna -Osvědčení ANSP: ostatní ATS 3.340 Kč
52.b Osvědčení ANSP: METS, AIS, ANS 20.000 Kč
52.b Změna :Osvědčení ANSP: METS, AIS, ANS 6.670 Kč
52.c Povolení k poskyt. služby při předletové přípravě, tvorby let. postupů 20.000 Kč
52.d Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě, tvorby let. postupů 2.000 Kč
52.e Vyhrazené části vzduš. prostoru nad 24 hod. v průběhu 3 dnů 20.000 Kč
53.a Souhlas ke zkušebnímu létání 10.000 Kč
53.b Prodloužení, změna ke zkušebnímu létání 2.000 Kč
54.a Schválení typu letadla - balóny a vzducholodě 8.000 Kč
54.a Schválení typu letadla - kluzáky 15.000 Kč
54.a Schválení typu letadla - motor. kluzáky a ultraleh. let. 25.000 Kč
54.a Schválení typu letadla  do 5 700 kg 40.000 Kč
54.a Schválení typu letadla nad 5 700 kg 80.000 Kč
54.b Schválení změny typu letadla - balóny a vzducholodě 1.000 Kč
54.b Schválení změny typu letadla - kluzáky 3.000 Kč
54.b Schválení změny typu letadla - motorizov. kluzáky a ultraleh. let. 5.000 Kč
54.b Schválení změny typu letadla  do 5700 kg 10.000 Kč
54.b Schválení změny typu letadla nad 5 700 kg 25.000 Kč
54.c Uznání typu letadla - balóny a vzducholodě 4.000 Kč
54.c Uznání typu letadla - kluzáky 5.000 Kč
54.c Uznání typu letadla - motoriz. kluzáky ultral.letadla 8.000 Kč
54.c Uznání typu letadla do 5700 kg  10.000 Kč
54.c Uznání typu letadla nad 5 700 kg 35.000 Kč
54.d Schválení nestandardní opravy - kluzáky 1.000 Kč
54.d Schválení nestandardní opravy - motoriz. kluzáky ultral. letadla 2.000 Kč
54.d Schválení nestandardní opravy  do 5700 kg 5.000 Kč
54.d Schválení nestandardní oprava nad 5 700 kg 15.000 Kč
54.e Osvědčení hlukové způsobilosti - motoriz. kluzáky a ultral. letadla 2.000 Kč
54.e Osvědčení hlukové způsobilosti do 5 700 kg 4.000 Kč
54.e Osvědčení hlukové způsobilosti nad 5 700 kg 10.000 Kč
54.f Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti - motoriz. kluzáky a ultral. letadla 200 Kč
48.f Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti do 5 700 kg 400 Kč
54.f Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti nad 5 700 kg 1.000 Kč
54.g Schválení modifikace - balóny a vzducholodě 500 Kč
54.g Schválení modifikace - kluzáky 1.500 Kč
54.g Schválení modifikace - motor. kluz. a ultral. letad. 2.500 Kč
54.g Schválení modifikace - do 5700 kg 5.000 Kč
54.g Schválení modifikace - nad 5 700 kg 12.500 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti - balóny a vzduchol. 2.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti - kluzáky 5.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti - motor. kluz. a ultral. let 6.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti - do 5 700 kg 10.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti - nad 5 700 kg 25.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti - motory -kluzáky a ultral.let. 2.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti -motory pístové 3.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti - motory turbovr.,turbohříd. a proudové 5.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti -vrtule s pevným uhlem 2.000 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti -vrtule přestav. na zemi 2.500 Kč
55.a Osvědčení letové způsobilosti -vrtule - stavitelné za letu 3.000 Kč
55.b Prodloužení OLZ - balóny a vzducholodě 300 Kč
55.b Prodloužení OLZ - kluzáky 300 Kč
55.b Prodloužení OLZ - motor. kluzáky a ultralehká letadla 500 Kč
55.b Prodloužení OLZ do 5 700 kg 700 Kč
55.b Prodloužení OLZ na 5 700 kg 3.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ  balóny a vzducholodě s platnosti do 60 dnů 300 Kč
55.c Zvláštní OLZ - kluzáky - s platnosti do 60 dnů 300 Kč
55.c Zvláštní OLZ - motor. kluzáky a ultralehká letadla s platnosti do 60 dnů 500 Kč
55.c Zvláštní OLZ - do 5 700 kg - s platnosti  do 60 dnů 700 Kč
55.c Zvláštní OLZ - nad 5 700 kg- s platnosti do 60 dnů 3.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - balóny a vzducholodě - s platnosti nad 60 dnů 2.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - kluzáky - s platnosti nad 60 dnů 5.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - motorizované kluzáky a ultral. letadla- s platnosti nad 60 dn 6.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - do 5700 kg - s platnosti nad 60 dnů 10.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - na 5 700 kg- s platnosti nad 60 dnů 25.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - motory do kluzáků a ultraleh. letad.- s platnosti nad 60 dnů 2.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - motory pístové - s platnosti nad 60 dnů 3.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ- motory turbovr. . turbohříd., proudové - platnost nad 60 dnů 5.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - vrtule s pevným úhlem nast. listu - platnost nad 60 dnů 2.000 Kč
55.c Zvláštní OLZ - vrtule přestav. na zemi - platnost nad 60 dnů 2.500 Kč
55.c Zvláštní OLZ - vrtule stavitelné za letu - platnost nad 60 dnů 3.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - balóny a vzducholodě 2.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - kluzáky 5.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - motor. kluzáky a ultral. letadla 6.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - do 5700 kg 10.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - nad 5700 kg 25.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - motory - kluzáky a ultral. letadel 2.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - motory pístové 3.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - motory turbov., turbohříd. a proudové 5.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - vrtule s pevným uhlem nastavení 2.000 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely -vrtule přestavit. na zemi 2.500 Kč
55.d OLZ pro zvláštní účely - vrtule stavitelné za letu 3.000 Kč
55.e Exportní OLZ - balóny a vzducholodě 2.000 Kč
55.e Exportní OLZ - kluzáky 5.000 Kč
55.e Exportní OLZ - motor. kluzáky a ultraleh. letadla 6.000 Kč
55.e Exportní OLZ - do 5 700 kg 10.000 Kč
55.e Exportní OLZ - nad 5 700 kg 25.000 Kč
55.e Exportní OLZ - motory - kluzáky ultraleh. letad. 2.000 Kč
55.e Exportní OLZ - motory - pístové 3.000 Kč
55.e Exportní OLZ - motory turbovr., turbohříd., proudové 5.000 Kč
55.e Exportní OLZ - vrtule s pevným uhlem nast. 2.000 Kč
55.e Exportní OLZ - vrtule přestav. na zemi 2.500 Kč
55.e Exportní OLZ - vrtule stavitelné za letu 3.000 Kč
55.f Povolení k letu  do 60 dnů- balóny a vzducholodě 300 Kč
55.f Povolení k letu do 60 dnů - kluzáky 300 Kč
55.f Povolení k letu  do 60 dnů - motor. kluzáky a ultraleh. letadla 500 Kč
55.f Povolení k letu  do 60 dnů - do 5 700 kg 700 Kč
55.f Povolení k letu do 60 dnů - nad 5 700 kg 3.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - balóny a vzducholodě 2.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - kluzáky 5.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motoriz. kluzáky a ultraleh. letadla 6.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - do 5 700 kg 10.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - nad 5 700 kg 25.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motory pro kluzáky a ultral. letadla 2.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motory pístové 3.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motory turbovr., turbohříd., proudové 5.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - vrtule s pevným uhlem 2.000 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - vrtule přestav. na zemi 2.500 Kč
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - vrtule stavitelné za letu 3.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - balóny a vzducholodě 300 Kč
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - kluzáky 300 Kč
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - motoriz. kluzáky a ultral. letadla 500 Kč
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - do 5700 kg 700 Kč
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - nad 5 700 kg 3.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - balóny a vzducholodě 2.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - kluzáky 5.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motor. kluzáky a ultrale. letadla 6.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - do 5 700 kg 10.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - na 5 700 kg 25.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motory do kluzáku a ultral. letadel 2.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motory pístové 3.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motory turbovrt., turbohříd., proudové 5.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - vrtule s pevným uhlem 2.000 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - vrtule přestavitelné na zemi 2.500 Kč
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - vrtule stavitelné za letu 3.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením - balóny a vzducholodě 300 Kč
55.h Osvědčení kontoly LZ s doporučením - kluzáky 300 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením- motor. kluzáky a ultraleh. let. 500 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením -do 5 700 kg 700 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením - nad 5700 kg 3.000 Kč
55.h Osvědčení kontoly LZ bez doporučení - balóny a vzducholodě 2.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení -kluzáky 5.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motor. kluzáky a ultraleh. let. 6.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - do 5700 kg 10.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - nad 5 700 kg 25.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motory do kluzáků a ultral. letadel 2.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motory pístové 3.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motory turbovrt., turbohřídl, proudové 5.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - vrtule s pevným uhlem 2.000 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - vrtule přestav. na zemi 2.500 Kč
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - vrtule stavitelné na zemi 3.000 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - balóny a vzducholodě 1.000 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - kluzáky 2.500 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motizov. kluzáky a ultraleh. letadla 3.000 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - do 5700 kg 5.000 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - nad 5 700 kg 12.500 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motory pro kluzáky a ultraleh. letadla 1.000 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motory pístové 1.500 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motory turbovr., turbohříd., proudové 2.500 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - vrtule s pevným uhlem 1.000 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - vrtule přestavitelné na zemi 1.250 Kč
55.i Vrácení zadrženého OLZ - vrtule stavitelné za letu 1.500 Kč
55.j Program údržby pro : balóny a vzducholodě 1.000 Kč
55.j Program údržby pro kluzáky 2.500 Kč
55.j Program údržby pro motorizov. kluzáky a ultralehká letadla 3.000 Kč
55.j Program údržby pro letadla do 5 700 kg 5.000 Kč
55.j Program údržby pro letadla nad 5 700 kg 12.500 Kč
55.k Změny programu údržby pro: balóny a vzducholodě 200 Kč
55.k Změny programu údržby pro kluzáky 500 Kč
55.k Změny programu údržby pro motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla 600 Kč
55.k Změny programu údržby letadel do 5 700 kg 1.000 Kč
55.k Změny programu letadel nad 5 700 kg 2.500 Kč
55.l Schválení MEL pro balóny a vzducholodě 800 Kč
55.l Schválení MEL pro kluzáky 2.000 Kč
55.l Schválení MEL pro motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla 2.400 Kč
55.l Schválení MEL pro: do 5 700 kg 4.000 Kč
55.l Schválení MEL pro : nad 5 700 kg 10.000 Kč
55.m Schválení změny MEL : balóny a vzducholodě 200 Kč
55.m Schválení změny MEL : kluzáky 500 Kč
55.m Schválení změny MEL : motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla 600 Kč
55.m Schválení změny MEL : do 5 700 kg 1.000 Kč
55.m Schválení změny MEL : nad 5 700 kg 2.500 Kč
55.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. - balóny a vzducholodě 200 Kč
55.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. -kluzáky 500 Kč
55.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. - motoriz. kluzáky a ultraleh. let 600 Kč
55.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs - do 5 700 kg 1.000 Kč
55.o Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs - nad 5 700 kg 2.500 Kč
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - balóny a vzducholodě 2.000 Kč
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs -kluzáky 5.000 Kč
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - motor. kluz. a ultral. let. 6.000 Kč
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - do 5 700 kg 10.000 Kč
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - nad 5 700 kg 25.000 Kč
55.q Systém technického deníku - do 5 700 kg 700 Kč
55.q Systém technického deníku - nad 5 700 kg 3.000 Kč
55.r Schválení změny sys. tech. deníku do 5700 kg 100 Kč
55.r Schválení změny sys. tech. den. nad 5700 kg 300 Kč
56.a Schválení motoru pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel 5.000 Kč
56.a Schválení motoru - pístové 10.000 Kč
56.a Schválení motoru- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 20.000 Kč
56.a Schválení vrtule- dřevěné 2.000 Kč
56.a Schválení vrtule - kovové 3.000 Kč
56.a Schválení vrtule - přestavitelné na zemi 5.000 Kč
56.a Schválení vrtule - stavitelné za letu 8.000 Kč
56.b Schválení změny u motoru - do kluzáků a ultralehkých letadel 2.500 Kč
56.b Schválení změny motoru - pístové 5.000 Kč
56.b Schválení změny motoru - turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 8.000 Kč
56.b Schválení změny vrtule s pevným uhlem nastavení listu - dřevěné 1.000 Kč
56.b Schválení změny vrtule s pevným uhlem nastavení listu - kovové a kompozitvé 2.000 Kč
56.b Schválení změny vrtule - přestavitelné na zemi 3.000 Kč
56.b Schválení změny vrtule - stavitelné za letu 4.000 Kč
56.c Uznání motoru - do kluzáků a ultralehkých letadel 2.500 Kč
56.c Uznání motoru - pístové 5.000 Kč
56.c Uznání motoru - turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 10.000 Kč
56.c Uznání vrtule s pevným uhlem nastavení listu - dřevěné 1.000 Kč
56.c Uznání vrtule s pevným uhlem nastavení listu - kovové a kompozitové 2.000 Kč
56.c Uznání vrtule - přestavitelné na zemi 3.000 Kč
56.c Uznání vrtule - stavitelné za letu 4.000 Kč
57.a Schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky 2.000 Kč
57.b Schválení LPZ - světelná zařízení a součástí soustav světelných zařízení 3.000 Kč
57.b Schválení LPZ - pozemní elektronická zabezpečovací zařízení 5.000 Kč
57.b Schválení LPZ - pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhod. způsobil. letadel 5.000 Kč
57.b Schválení LPZ - pozemní zdroje energií pro letadlo 3.000 Kč
57.b Schválení LPZ - letecké trenažéry 30.000 Kč
57.b Schválení LPZ - letecké simulátory 50.000 Kč
57.b Schválení LPZ - měření a vyhod. brzdných účinku na pohyb. ploch. letišť 3.000 Kč
57.b Schválení LPZ - pro přepravu nákladů na palubě letadla 3.000 Kč
57.c Prodloužení platnosti o schválení LZ výrobků letecké techniky 500 Kč
106/99  Poskytnutí informací 180 KčVýběr jazyka česky english