Správní poplatky za úkony prováděné Úřadem pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví postupuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu.


Placení poplatku upravuje ustanovení §6 zákona.

Placení správních poplatků je možné:

  1. kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč
  2. složenkou (k dispozici na sekretariátech příslušných sekcí) na číslo účtu 3711-3727061/0710, dokladem je kopie útržku složenky
  3. převodním příkazem na číslo účtu 3711-3727061/0710, dokladem je kopie výpisu z účtu, nikoli pouze příkaz k úhradě
  4. hotovostní platba v pokladně ÚCL, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč, dokladem je příjmový pokladní doklad

Při platbě: složenkou, převodním příkazem, platbou v hotovosti na pokladně ÚCL je nutno uvádět variabilní symbol: 

Variabilní symbol

Sekce v ÚCL

0101

Sekce letová a provozní - pouze  RPR

0201

Sekce technická

0301

Sekce letová a provozní mimo RPR

0701

Sekce letových standardů

Výše zaplaceného poplatku dle jednotlivých položek musí odpovídat stanovené výši poplatku za jednotlivý úkon. Zákon nepřipouští kumulace plateb za několik úkonů ani v případě, že žadatelem je stejný subjekt a požaduje od ÚCL více úkonů nebo jeden úkon opakovaně (např. poplatek lze uhradit 5× za 5 letadel a ne celkovou částku za 5 letadel).Položka Popis Částka Účet
3.a Stejnopis, opis, kopie 50 3711
3.a Stejnopis z rejstříku 15 3711
3.a Stejnopis, opis, kopie z CD/ZIP 80 3711
3.a Stejnopis, opis, kopie z diskety 40 3711
16.a Vydání duplikátu - Náhrada za doklad -  osvědčení 100 3711
18.1e Vydání staveb. povolení vyžadující ohlášení 1000 3711
18.1f Vydání staveb. povolení ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10000 3711
18.1g Vydání staveb. povolení ke stavbě studny nebo vod. díla do kapac. 50 ekv. obyvatel 300 3711
18.1h Vydání staveb. povol. vodních děl neuvedených v písm.g) 3000 3711
18.2 Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 3711
18.3 Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou dle § 104 odst. 1, písm. a) až e) 1000 3711
18.4 Vydání souhladu s ohlášeným stav. záměrem neuvedeným v bodě 3 500 3711
18.5 Vydání rohodnutí o povolení změny stavby před dokončením 1000 3711
18.6 Vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením 500 3711
18.7 Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby  1000 3711
18.8 Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1000 3711
18.9 Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1000 3711
18.10 Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1000 3711
18.11 Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 3711
18.12 Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 3711
18.13 Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 3711
18.14 Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 5000 3711
18.15 Ověření dokumentace skutečného provedení stavby 500 3711
18.16 Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem 10000 3711
18.17 Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora 10000 3711
20.a Místní šetření nebo ohledání na místě - za hodinu v pracovní době 500 3711
20.b Místní šetření nebo ohledání na místě - za hodinu mimo pracovní dobu 1000 3711
20.c Místní šetření nebo ohledání na místě - za hodinu ve dnech  pracovního klidu 2000 3711
45.a Provozování letiště -mezinár. veřejné 20000 3711
45.a Provozování letiště - mezinár. neveřejné  15000 3711
45.a Provozování letiště - vnitrostátní veřejné 10000 3711
45.a Provozování letiště - vnitrostátní neveřejné 5000 3711
45.b Změna povolení k provozování letiště - mezinárodní veřejné 3000 3711
45.b Změna povolení k provozování letiště - mezinárodní neveřejné 2250 3711
45.b Změna povolení k provozování letiště - vnitrost. veřejné 1500 3711
45.b Změna povolení k provozování letiště - vnitrostátní neveřejné 750 3711
45.c Schválení prov. způsob. letiště pro letadla >10 tun 50000 3711
45.c Schválení provozní způsob. letistě pro letadla nižší 10 tun 15000 3711
46.a Rozhodnutí k zřízovaní zařízení v ochranném pásmu 5000 3711
47.a Vydání licence tuzem. let. dopravci k provozování pravidelné letecké obchod.let. dopravy 80000 3711
47.b Licence tuzem. let. dopravci  10 tun, nebo 20 cestuj. a menším 30000 3711
47.b Licence tuzem. let. dopravci - 10 tun a vyšší, nebo cestuj. větší než 20 80000 3711
47.c Prodloužení platnosti, změna osvědčení let. provozovatele 3000 3711
48.a Zápis LR vyšší 10 tun 8000 3711
48.a Zápis LR nižší 10 tun 3000 3711
48.a Výmaz LR vyšší než 10 tun 8000 3711
48.a Výmaz LR nižší než 10 tun 3000 3711
48.a Změna údajů do LR vyšší 10 tun 8000 3711
48.a Změna údajů do LR nižší 10 tun 3000 3711
48.b Vydání průkazu způsobilosti  1000 3711
48.c Další vydání průkazu, změny údajů 100 3711
48.d Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobil., nebo IR 5000 3711
48.e Ostatní teoret. zkoušky včetně angličtiny 2000 3711
48.f Ověření odborné způsobilosti zkouškou 500 3711
48.g Vydání dokladu letadla 500 3711
48.h Zástavní právo - zápis nebo výmaz 2000 3711
48.i Přidělení letadlové adresy 500 3711
49.a Oprávnění k vývoji, projektování, výrobě,zkouškám, údržbě: letadla a výrob. let. techniky 20000 3711
49.a Prodloužení platnosti nebo změna pol. 49.a 6670 3711
49.b Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě : do 10 zaměstnanců 15000 3711
49.b Prodloužení platnosti nebo změna : do 10 zaměstnanců 5000 3711
49.b Roční udržovací poplatek : do 10 zaměstnanců 5000 3711
49.b Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě : 11-30 zaměstnanců 30000 3711
49.b Prodloužení platnosti nebo změna : 11-30 zaměstnanců 10000 3711
49.b Roční udržovací poplatek : 11-30 zaměstnanců 10000 3711
49.b Vydání osvědčení a oprávnění k údržbe : 31-50 zaměstnanců 45000 3711
49.b Prodloužení platnosti nebo změna : 31-50 zaměstnanců 15000 3711
49.b Roční udržovací poplatek : 31-50 zaměstnanců 15000 3711
49.b Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě : nad 50 zaměstnanců 60000 3711
49.b Prodloužení nebo změna : nad 50 zaměstnanců 20000 3711
49.b Roční udržovací poplatek : nad 50 zaměstnanců 20000 3711
49.c Oprávnění k vývoji, projektování, výrobně - pozemní zařízení 20000 3711
49.c Prodloužení platnosti nebo změna pol. 49.c 6670 3711
49.d Osvědčení o oprávnění k řízení LZ - bezmotor. letadel a letadel s pístov. motorem 15000 3711
49.2 Prodloužení nebo změna: bezmotor. letadel a let. s pístovým motorem 5000 3711
49.d Roční udržovací poplatek: bezmotor. letadel a let. s pístovým motorem 5000 3711
49.d Osvědčení o oprávnění k řízení letadel s turbínovým motorem 40000 3711
49.d Prodloužení nebo změna  - letadel s turbínovým motorem 13340 3711
49.d Roční udržovací poplatek - letadel s turbínovým motorem 13340 3711
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: do 10 zaměstnanců 7500 3711
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: 11-30 zaměstnanců 15000 3711
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: 31-50 zaměstnanců 22500 3711
49.e Doporučení pro zahran. letecký úřad - údržba: nad 50 zaměstnanců 30000 3711
50.a Vydání osvědčená pro výcvik leteckého personálu 20000 3711
50.b Uznání platnosti průkazu způsobilosti ČR/EU 1000 3711
50.b Uznání platnosti průkazu způsobilosti mimo EU 3000 3711
51.a Provádění LPR a VLP 10000 3711
51.b Létání letadla bez pilota 4000 3711
51.c Létaní letadla bez pilota - rekreační a sportovní 2000 3711
51.d Prodloužení a změna LPR a VLP 1500 3711
51.e Prodloužení létání letadla bez pilota 400 3711
51.f Prodloužení létaní letadla bez pilota - sportovní a rekreační 200 3711
51.g Letecké veřejné vystoupení 3000 3711
51.g Propagační parašutistické veřej. vystoupení 1500 3711
52.a Povolení ATS pro ACC, APP a TWR 20000 3711
52.a Povolení - ostatní ATS 10000 3711
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro ACC 80000 3711
52.b Změna osvědčené ANSP: ATS pro ACC 26670 3711
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro APP - velká hustota provozu 50000 3711
52.b Změna osvědčení ANSP: ATS pro APP - velká hustota provozu 16670 3711
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro TWR - velká hustota provozu 50000 3711
52.b Změna osvědčení ANSP: ATS pro TWR - velká hustota provozu 16670 3711
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro APP - malá a střední hustota provozu 30000 3711
52.b Změna - Osvědčení ANSP: ATS pro APP - malá a střední hustota provozu 10000 3711
52.b Osvědčení ANSP: ATS pro TWR - malá a střední hustota provozu 30000 3711
52.b Změna Osvědčení SNSP: ATS pro TWR - malá a střední hustota provozu 10000 3711
52.b Osvědčení ANSP: ostatní ATS 10000 3711
52.b Změna -Osvědčení ANSP: ostatní ATS 3340 3711
52.b Osvědčení ANSP: METS, AIS, ANS 20000 3711
52.b Změna :Osvědčení ANSP: METS, AIS, ANS 6670 3711
52.c Povolení k poskyt. služby při předletové přípravě 20000 3711
52.d Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě 2000 3711
52.e Vyhrazené části vzduš. prostoru nad 24 hod. v průběhu 3 dnů 20000 3711
53.a Souhlas ke zkušebnímu létání 10000 3711
53.b Prodloužení, změna ke zkušebnímu létání 2000 3711
54.a Schválení typu letadla - balóny a vzducholodě 8000 3711
54.a Schválení typu letadla - kluzáky 15000 3711
54.a Schválení typu letadla - motor. kluzáky a ultraleh. let. 25000 3711
54.a Schválení typu letadla  do 5 700 kg 40000 3711
54.a Schválení typu letadla nad 5 700 kg 80000 3711
54.b Schválení změny typu letadla - balóny a vzducholodě 1000 3711
54.b Schválení změny typu letadla - kluzáky 3000 3711
54.b Schválení změny typu letadla - motorizov. kluzáky a ultraleh. let. 5000 3711
54.b Schválení změny typu letadla  do 5700 kg 10000 3711
54.b Schválení změny typu letadla nad 5 700 kg 25000 3711
54.c Uznání typu letadla - balóny a vzducholodě 4000 3711
54.c Uznání typu letadla - kluzáky 5000 3711
54.c Uznání typu letadla - motoriz. kluzáky ultral.letadla 8000 3711
54.c Uznání typu letadla do 5700 kg  10000 3711
54.c Uznání typu letadla nad 5 700 kg 35000 3711
54.d Schválení nestandardní opravy - kluzáky 1000 3711
54.d Schválení nestandardní opravy - motoriz. kluzáky ultral. letadla 2000 3711
54.d Schválení nestandardní opravy  do 5700 kg 5000 3711
54.d Schválení nestandardní oprava nad 5 700 kg 15000 3711
54.e Osvědčení hlukové způsobilosti - motoriz. kluzáky a ultral. letadla 2000 3711
54.e Osvědčení hlukové způsobilosti do 5 700 kg 4000 3711
54.e Osvědčení hlukové způsobilosti nad 5 700 kg 10000 3711
54.f Schválení modifikace - balóny a vzducholodě 500 3711
54.f Schválení modifikace - kluzáky 1500 3711
54.f Schválení modifikace - motor. kluz. a ultral. letad. 2500 3711
54.f Schválení modifikace - do 5700 kg 5000 3711
54.f Schválení modifikace - nad 5 700 kg 12500 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti - balóny a vzduchol. 2000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti - kluzáky 5000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti - motor. kluz. a ultral. let 6000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti - do 5 700 kg 10000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti - nad 5 700 kg 25000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti - motory -kluzáky a ultral.let. 2000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti -motory pístové 3000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti - motory turbovr.,turbohříd. a proudové 5000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti -vrtule s pevným uhlem 2000 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti -vrtule přestav. na zemi 2500 3711
55.a Osvědčení letové způsobilosti -vrtule - stavitelné za letu 3000 3711
55.b Prodloužení OLZ - balóny a vzducholodě 300 3711
55.b Prodloužení OLZ - kluzáky 300 3711
55.b Prodloužení OLZ - motor. kluzáky a ultralehká letadla 500 3711
55.b Prodloužení OLZ do 5 700 kg 700 3711
55.b Prodloužení OLZ na 5 700 kg 3000 3711
55.c Zvláštní OLZ  balóny a vzducholodě s platnosti do 60 dnů 300 3711
55.c Zvláštní OLZ - kluzáky - s platnosti do 60 dnů 300 3711
55.c Zvláštní OLZ - motor. kluzáky a ultralehká letadla s platnosti do 60 dnů 500 3711
55.c Zvláštní OLZ - do 5 700 kg - s platnosti  do 60 dnů 700 3711
55.c Zvláštní OLZ - nad 5 700 kg- s platnosti do 60 dnů 3000 3711
55.c Zvláštní OLZ - balóny a vzducholodě - s platnosti nad 60 dnů 2000 3711
55.c Zvláštní OLZ - kluzáky - s platnosti nad 60 dnů 5000 3711
55.c Zvláštní OLZ - motorizované kluzáky a ultral. letadla- s platnosti nad 60 dn 6000 3711
55.c Zvláštní OLZ - do 5700 kg - s platnosti nad 60 dnů 10000 3711
55.c Zvláštní OLZ - na 5 700 kg- s platnosti nad 60 dnů 25000 3711
55.c Zvláštní OLZ - motory do kluzáků a ultraleh. letad.- s platnosti nad 60 dnů 2000 3711
55.c Zvláštní OLZ - motory pístové - s platnosti nad 60 dnů 3000 3711
55.c Zvláštní OLZ- motory turbovr. . turbohříd., proudové - platnost nad 60 dnů 5000 3711
55.c Zvláštní OLZ - vrtule s pevným úhlem nast. listu - platnost nad 60 dnů 2000 3711
55.c Zvláštní OLZ - vrtule přestav. na zemi - platnost nad 60 dnů 2500 3711
55.c Zvláštní OLZ - vrtule stavitelné za letu - platnost nad 60 dnů 3000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - balóny a vzducholodě 2000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - kluzáky 5000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - motor. kluzáky a ultral. letadla 6000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - do 5700 kg 10000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - nad 5700 kg 25000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - motory - kluzáky a ultral. letadel 2000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - motory pístové 3000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - motory turbov., turbohříd. a proudové 5000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - vrtule s pevným uhlem nastavení 2000 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely -vrtule přestavit. na zemi 2500 3711
55.d OLZ pro zvláštní účely - vrtule stavitelné za letu 3000 3711
55.e Exportní OLZ - balóny a vzducholodě 2000 3711
55.e Exportní OLZ - kluzáky 5000 3711
55.e Exportní OLZ - motor. kluzáky a ultraleh. letadla 6000 3711
55.e Exportní OLZ - do 5 700 kg 10000 3711
55.e Exportní OLZ - nad 5 700 kg 25000 3711
55.e Exportní OLZ - motory - kluzáky ultraleh. letad. 2000 3711
55.e Exportní OLZ - motory - pístové 3000 3711
55.e Exportní OLZ - motory turbovr., turbohříd., proudové 5000 3711
55.e Exportní OLZ - vrtule s pevným uhlem nast. 2000 3711
55.e Exportní OLZ - vrtule přestav. na zemi 2500 3711
55.e Exportní OLZ - vrtule stavitelné za letu 3000 3711
55.f Povolení k letu  do 60 dnů- balóny a vzducholodě 300 3711
55.f Povolení k letu do 60 dnů - kluzáky 300 3711
55.f Povolení k letu  do 60 dnů - motor. kluzáky a ultraleh. letadla 500 3711
55.f Povolení k letu  do 60 dnů - do 5 700 kg 700 3711
55.f Povolení k letu do 60 dnů - nad 5 700 kg 3000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - balóny a vzducholodě 2000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - kluzáky 5000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motoriz. kluzáky a ultraleh. letadla 6000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - do 5 700 kg 10000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - nad 5 700 kg 25000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motory pro kluzáky a ultral. letadla 2000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motory pístové 3000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - motory turbovr., turbohříd., proudové 5000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - vrtule s pevným uhlem 2000 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - vrtule přestav. na zemi 2500 3711
55.f Povolení k letu nad 60 dnů - vrtule stavitelné za letu 3000 3711
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - balóny a vzducholodě 300 3711
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - kluzáky 300 3711
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - motoriz. kluzáky a ultral. letadla 500 3711
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - do 5700 kg 700 3711
55.g Schválení letových podmínek do 60 dnů - nad 5 700 kg 3000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - balóny a vzducholodě 2000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - kluzáky 5000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motor. kluzáky a ultrale. letadla 6000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - do 5 700 kg 10000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - na 5 700 kg 25000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motory do kluzáku a ultral. letadel 2000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motory pístové 3000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - motory turbovrt., turbohříd., proudové 5000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - vrtule s pevným uhlem 2000 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - vrtule přestavitelné na zemi 2500 3711
55.g Schválení letových podmínek nad 60 dnů - vrtule stavitelné za letu 3000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením - balóny a vzducholodě 300 3711
55.h Osvědčení kontoly LZ s doporučením - kluzáky 300 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením- motor. kluzáky a ultraleh. let. 500 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením -do 5 700 kg 700 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ s doporučením - nad 5700 kg 3000 3711
55.h Osvědčení kontoly LZ bez doporučení - balóny a vzducholodě 2000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení -kluzáky 5000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motor. kluzáky a ultraleh. let. 6000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - do 5700 kg 10000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - nad 5 700 kg 25000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motory do kluzáků a ultral. letadel 2000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motory pístové 3000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - motory turbovrt., turbohřídl, proudové 5000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - vrtule s pevným uhlem 2000 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - vrtule přestav. na zemi 2500 3711
55.h Osvědčení kontroly LZ bez doporučení - vrtule stavitelné na zemi 3000 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - balóny a vzducholodě 1000 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - kluzáky 2500 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motizov. kluzáky a ultraleh. letadla 3000 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - do 5700 kg 5000 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - nad 5 700 kg 12500 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motory pro kluzáky a ultraleh. letadla 1000 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motory pístové 1500 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - motory turbovr., turbohříd., proudové 2500 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - vrtule s pevným uhlem 1000 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - vrtule přestavitelné na zemi 1250 3711
55.i Vrácení zadrženého OLZ - vrtule stavitelné za letu 1500 3711
55.j Program údržby pro : balóny a vzducholodě 1000 3711
55.j Program údržby pro kluzáky 2500 3711
55.j Program údržby pro motorizov. kluzáky a ultralehká letadla 3000 3711
55.j Program údržby pro letadla do 5 700 kg 5000 3711
55.j Program údržby pro letadla nad 5 700 kg 12500 3711
55.k Změny programu údržby pro: balóny a vzducholodě 200 3711
55.k Změny programu údržby pro kluzáky 500 3711
55.k Změny programu údržby pro motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla 600 3711
55.k Změny programu údržby letadel do 5 700 kg 1000 3711
55.k Změny programu letadel nad 5 700 kg 2500 3711
55.l Schválení MEL pro balóny a vzducholodě 800 3711
55.l Schválení MEL pro kluzáky 2000 3711
55.l Schválení MEL pro motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla 2400 3711
55.l Schválení MEL pro: do 5 700 kg 4000 3711
55.l Schválení MEL pro : nad 5 700 kg 10000 3711
55.m Schválení změny MEL : balóny a vzducholodě 200 3711
55.m Schválení změny MEL : kluzáky 500 3711
55.m Schválení změny MEL : motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla 600 3711
55.m Schválení změny MEL : do 5 700 kg 1000 3711
55.m Schválení změny MEL : nad 5 700 kg 2500 3711
55.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. - balóny a vzducholodě 200 3711
55.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. -kluzáky 500 3711
55.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. - motoriz. kluzáky a ultraleh. let 600 3711
54.n Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs - do 5 700 kg 1000 3711
55.o Výjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs - nad 5 700 kg 2500 3711
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - balóny a vzducholodě 2000 3711
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs -kluzáky 5000 3711
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - motor. kluz. a ultral. let. 6000 3711
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - do 5 700 kg 10000 3711
55.p Opakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs - nad 5 700 kg 25000 3711
55.q Systém technického deníku - do 5 700 kg 700 3711
55.q Systém technického deníku - nad 5 700 kg 3000 3711
56.a Schválení motoru pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel 5000 3711
56.a Schválení motoru - pístové 10000 3711
56.a Schválení motoru- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 20000 3711
56.a Schválení vrtule- dřevěné 2000 3711
56.a Schválení vrtule - kovové 3000 3711
56.a Schválení vrtule - přestavitelné na zemi 5000 3711
56.a Schválení vrtule - stavitelné za letu 8000 3711
56.b Schválení změny u motoru - do kluzáků a ultralehkých letadel 2500 3711
56.b Schválení změny motoru - pístové 5000 3711
56.b Schválení změny motoru - turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 8000 3711
56.b Schválení změny vrtule s pevným uhlem nastavení listu - dřevěné 1000 3711
56.b Schválení změny vrtule s pevným uhlem nastavení listu - kovové a kompozitvé 2000 3711
56.b Schválení změny vrtule - přestavitelné na zemi 3000 3711
56.b Schválení změny vrtule - stavitelné za letu 4000 3711
56.c Uznání motoru - do kluzáků a ultralehkých letadel 2500 3711
56.c Uznání motoru - pístové 5000 3711
56.c Uznání motoru - turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 10000 3711
56.c Uznání vrtule s pevným uhlem nastavení listu - dřevěné 1000 3711
56.c Uznání vrtule s pevným uhlem nastavení listu - kovové a kompozitové 2000 3711
56.c Uznání vrtule - přestavitelné na zemi 3000 3711
56.c Uznání vrtule - stavitelné za letu 4000 3711
57.a Schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky 2000 3711
57.b Schválení LPZ - světelná zařízení a součástí soustav světelných zařízení 3000 3711
57.b Schválení LPZ - pozemní elektronická zabezpečovací zařízení 5000 3711
57.b Schválení LPZ - pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhod. způsobil. letadel 5000 3711
57.b Schválení LPZ - pozemní zdroje energií pro letadlo 3000 3711
57.b Schválení LPZ - letecké trenažéry 30000 3711
57.b Schválení LPZ - letecké simulátory 50000 3711
57.b Schválení LPZ - měření a vyhod. brzdných účinku na pohyb. ploch. letišť 3000 3711
57.b Schválení LPZ - pro přepravu nákladů na palubě letadla 3000 3711
57.c Prodloužení platnosti o schválení LZ výrobků letecké techniky 500 3711
106/99   Poskytnutí informací 180 19Výběr jazyka česky english