Sekce správní a bezpečnostní – ředitel

Ing. David Jágr
ředitel sekce správní a bezpečnostní


Adresa:

Úřad pro civilní letectví
sekce správní a bezpečnostní
K letišti 1149/23

160 08 Praha 6


Tel.:
225 422 740, Fax: 220 561 823
E-mail: podatelna@caa_cz, jagr@caa_czSekce správní a bezpečnostní je v rámci působnosti Úřadu pro civilní letectví ČR odpovědna za:

 • zabezpečení právní agendy ÚCL a agendy ověřování spolehlivosti;
 • zajištění veškeré administrativní činnosti a jednoduchých úkonů ve správním řízení spojených s ověřováním spolehlivosti podle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů;
 • personální a platovou politiku v ÚCL;
 • zajištění správy, údržby a střežení objektu ÚCL;
 • organizaci a kontrolu plnění povinností ÚCL vyplývající z předpisů o požární ochraně;
 • zajištění provozu motorových vozidel ÚCL;
 • externí zajištění agendy bezpečnostního technika;
 • zabezpečení provozu informačních technologií v ÚCL;
 • zabezpečení účetnictví úřadu; provádění rozpisu rozpočtu, závazných úkolů a limitů státního rozpočtu; podle pokynů ředitele ÚCL připravuje podklady pro návrh Pravidel hospodaření;
 • provádění výkonu státní správy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy včetně státního dozoru;
 • zabezpečení koordinace ÚCL s orgány státní správy při zpracování krizového plánu; organizování součinnosti s orgány krizového řízení zejména s LP, a.s. a ŘLP ČR, s. p. a ústředních orgánů státní správy při krizových stavech; předkládání řediteli ÚCL návrhy na zajištění funkčnosti výkonu státní správy v oblasti působnosti ÚCL za krizových situací;
 • zajištění organizace přijímání zahraničních návštěv ředitelem ÚCL dle jeho požadavků;
 • připravení nezbytných podkladů pro jednání ředitele ÚCL se zahraničními partnery;
 • evidenci přijatých petic a zajištění jejich vyřízení v rámci ÚCL;
 • agendu vyřizování žádostí o informace dle z.č. 106/1999 Sb.

Zpět na strukturu sekce správní a bezpečnostní

Výběr jazyka česky english