Sekce provozní – ředitel

Ing. Vítězslav Hezký
ředitel sekce provozní


Adresa:

Úřad pro civilní letectví
sekce provozní
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6


Tel.:
225 422 501, Fax: 225 422 693
E-mail: podatelna@caa_cz, hezky@caa_cz


Sekce provozní je ve své působnosti v rámci Úřadu pro civilní letectví ČR odpovědná za:

 • plnění úkolů vnitrostátního dozorového orgánu v rámci dohledu nad provozní bezpečností, pokud jde o letové navigační služby, uspořádání toku letového provozu (ATFM) a uspořádání vzdušného prostoru (ASM) pro všeobecný letový provoz a další funkce sítě
 • výkon státní správy a státního dozoru v oblasti interoperability a ověřování technické a provozní způsobilosti vyjmenovaných leteckých zařízení, v oblasti zajištění poskytování letových navigačních služeb, bezpečného letového provozu, propustnosti vzdušného prostoru umožňující požadovaný letový tok a výkonného navigačního prostředí nad územím České republiky harmonizovaného s okolními státy;
 • výkon státní správy a státního dozoru nad způsobilostí k provozu a provozem civilních a vojenských letišť, používaných pro civilní letecký provoz, dle platného legislativního rámce;
 • výkon státní správy a státního dozoru jako speciálního stavebního úřadu pro civilní letecké stavby, dle platného legislativního rámce;
 • výkon státní správy a státního dozoru v oblasti rozdělování a managementu vzdušného prostoru ČR;
 • spolupráci s MD na tvorbě návrhů civilních leteckých předpisů ČR zajištění jednotného stanoviska ÚCL k dané problematice v oblasti předpisových požadavků, jejich návrhů a změn;
 • účast v odborných skupinách EU, EASA, Eurocontrol, ICAO apod. při vývoji mezinárodních předpisů v oblasti letectví
  vytvoření a řízení procesů sloužících k sestavení a sledování výkonnostního plánu ČR;
 • spolupráci s okolními státy v rámci funkčních vzdušných bloků (FAB) za účelem sestavení a řízení procesů pro harmonizaci činností a naplňování cílů jednotného evropského nebe (SES);
 • posouzení kompetence kvalifikovaných subjektů k provádění regulatorních auditů zpracování zprávy o dohledu nad provozní bezpečností; zpracování a úschovu záznamů o provozní bezpečnosti;
 • zapracování příslušných požadavků regulace oblasti bezpilotních systémů do systému leteckých předpisů ČR, výkon státní správy a státního dozoru v oblasti bezpilotních systémů a činnosti vedoucí k vydání povolení k provozování bezpilotních systémů s ohledem na koncepci regulace bezpilotních systémů;
 • vedení agendy a provádění osvědčování leteckého provozovatele (AOC);
 • vedení agendy a provádění osvědčování provozovatelů v neobchodním a zvláštním provozu;
 • vedení agendy a provádění osvědčování provozovatelů letadel uvedených v Příloze II nařízení (ES) č. 216/2008.


Zpět na strukturu sekce provozní


Výběr jazyka česky english