Ředitel odboru pro neobchodní a zvláštní provozy

Ing. Jan Šikýř

ředitel odboru pro neobchodní a zvláštní provozy

pdf.pngživotopis


Tel.: 225 421 687
E-mail: podatelna@caa_cz, sikyr@caa_czŘeditel odboru má mimo všeobecných práv a povinností následující specifická práva a povinnosti:

 • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci jednotlivých útvarů odboru a vyřizuje administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem sekce;
 • podepisuje písemnosti v souladu s podpisovým řádem a ostatní písemnosti v rámci činnosti jednotlivých útvarů odboru;
 •  řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů a příruček inspektorů pro provádění auditů a inspekcí žadatelů/držitelů povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu a letecké práce, oznamovatelů neobchodního provozu, prováděným složitými motorovými letadly (NCC) a zvláštního provozu (SPO) a předkládá je řediteli sekce ke schválení nebo dle rozhodnutí ředitele sekce je sám schvaluje;
 • bere na vědomí protokoly o závěrech a zjištěných nedostatcích z prováděných auditů a inspekcí u provozovatelů leteckých činností pro vlastní potřebu a leteckých prací, neobchodního provozu, prováděného složitými motorovými letadly (NCC) a zvláštního provozu (SPO);
 • v souladu se směrnicí UCL/S-SP-003-0/2016 posuzuje příslušná schválení (předchozí a specifická) provozovatelům NCO, NCC a SPO v souladu s požadavky nařízení Evropské Komise č. 965/2012;
 • bere na vědomí protokoly o závěrech a zjištěných nedostatcích z prováděných kontrol uživatelů letadel za účelem rekreace a sportu, uživatelů provádějících neobchodní provoz jinými než složitými motorovými letadly (NCO), provozovatelů leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží a schvaluje navrhovaná nápravná opatření;
 • doporučuje řediteli sekce schválení alternativního způsobu průkazu;
 • doporučuje řediteli sekce na základě odborného posouzení udělení výjimky a odchylky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, čl. 14.4, 14.6 a 14.7;
 • schvaluje podmínky pro seznamovací lety;
 • uděluje souhlas k provádění leteckých veřejných vystoupení;
 • uděluje souhlas k akrobatickým vystoupením;
 • schvaluje lety, které se svou povahou liší od běžné letecké činnosti a stanovuje podmínky pro tyto lety;
 • schvaluje podklady pro stanovení podmínek provozu letadel s omezenou letovou způsobilostí;
 • schvaluje lety zahraničních letadel s omezenou letovou způsobilostí ve vzdušném prostoru ČR na dobu delší než 30 dnů nebo pro účely leteckého veřejného vystoupení;
 • předkládá řediteli sekce rozbory odborného posouzení žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu a letecké práce;
 • předkládá řediteli sekce rozbory odborného posouzení prohlášení NCC a SPO;
 • předkládá řediteli sekce návrhy na odebrání, pozastavení nebo změnu povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu a letecké práce;
 • zadržuje průkazy způsobilosti u dozorovaného leteckého personálu a dále postupuje v souladu s Leteckým zákonem;
 • schvaluje plány státního dozoru v oblasti provozovatelů letecké činnosti pro vlastní potřebu, letecké práce, neobchodního provozu, prováděným složitými motorovými letadly (NCC) a zvláštního provozu (SPO);
 • z pověření ředitele ÚCL a ředitele sekce se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • organizuje a řídí odborné posuzování nápravných opatření, vyplývajících ze závěrečných zpráv šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence odboru;
 • předkládá řediteli sekce návrhy rozhodnutí o správních deliktech fyzických a právnických osob dle působnosti odboru;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele sekce.
Zpět na strukturu odboru pro neobchodní a zvláštní provozy

Výběr jazyka česky english