Ředitel odboru obchodní letecké dopravy

Ing. Josef Bartoš

ředitel odboru obchodní letecké dopravy


pdf.pngživotopis

Tel.: 225 421 857
E-mail: podatelna@caa_cz, bartos@caa_czŘeditel odboru obchodní letecké dopravy (OOLD) má mimo všeobecných práv a povinností následující specifická práva a povinnosti:

 • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci jednotlivých složek odboru a vyřizuje administrativní záležitosti, přidělené mu ředitelem sekce;
 • podepisuje písemnosti v souladu s podpisovým řádem a ostatní písemnosti v rámci činnosti jednotlivých oddělení odboru;
 • v souladu se směrnicí UCL/S-SP-003-0/2016 vydává příslušná schválení (předchozí a specifická) provozovatelům obchodní letecké dopravy v souladu s požadavky nařízení Evropské Komise č. 765/2012;
 • pověřuje ve své působnosti vhodně kvalifikované osoby výkonem činnosti examinátora/inspektora;
 • řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů, příruček inspektorů a ostatních dokumentů pro výkon státního dozoru v rámci odboru a předkládá je řediteli sekce ke schválení;
 • bere na vědomí závěry a schvaluje nápravná opatření zjištěných nedostatků z prováděných auditů a inspekcí u provozovatelů obchodní letecké dopravy;
 • předkládá řediteli sekce rozbory odborného posouzení žádostí o vydání, obnovu nebo změnu Osvědčení leteckého provozovatele;
 • předkládá řediteli sekce návrhy na odebrání, pozastavení nebo změnu Osvědčení leteckého provozovatele;
 • doporučuje řediteli sekce na základě odborného posouzení udělení výjimky a odchylky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, čl. 14.4, 14.6 a 14.7;
 • doporučuje řediteli sekce schválení alternativního způsobu průkazu;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci dozoru;
 • zadržuje průkazy způsobilosti u dozorovaného leteckého personálu a dále postupuje v souladu s leteckým zákonem;
 • schvaluje plány dozoru v oblasti obchodní letecké dopravy, prováděné v souladu s Postupy pro provádění průběžného dozoru držitelů Osvědčení leteckého provozovatele;
 • z pověření ředitele ÚCL a ředitele sekce se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • organizuje a řídí odborné posuzování nápravných opatření, vyplývajících ze závěrečných zpráv šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence odboru;
 • předkládá řediteli sekce návrhy Rozhodnutí ve správním řízení;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele sekce.

Zpět na strukturu odboru obchodní letecké dopravy

Výběr jazyka česky english