Odbor obchodní letecké dopravyOdbor obchodní letecké dopravy v rozsahu působnosti SL vykonává:

 • počáteční osvědčování organizací pro provoz obchodní letecké dopravy zahrnující: 

-    zpracování vnitřních a vnějších postupů pro počáteční osvědčování;
-    vyhodnocení provozních příruček pro provoz obchodní letecké dopravy;
-    udělování předchozích a specifických schválení;
-    auditní a inspekční činnost v souvislosti s počátečním osvědčováním;
-    kontroly letadel pro obchodní leteckou dopravu na odbavovací ploše;
-    kontroly výcviků letových posádek a provozních zaměstnanců;
-    letové kontroly

 • dozor u držitelů oprávnění pro obchodní leteckou dopravu zahrnující:

-    průběžné vyhodnocování souladu s požadavky vztahujícími se na držitele AOC;
-    zpracování vnitřních a vnějších postupů pro výkon dozoru;
-    schvalování změn předchozích a specifických schválení;
-    vyhodnocování změn provozních příruček, posuzování rizik souvisejících se změnami provozních postupů;
-    vyhodnocování účinnosti systémů řízené bezpečnosti držitelů AOC;
-    auditní a inspekční činnost zaměřenou na vyhovění požadavkům pro zachování platnosti osvědčení a schválení, které vydal odbor OLD ÚCL

 • dozor nad:

-    činností instruktorů (TRI a SFI) a letových posádek;
-    činností instruktorů pal. průvodčích a palubního personálu;
-    výcvikem pro získání a obnovu typových kvalifikací na vícepilotních letadlech

 • kontroly na ploše zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy Evropské unie a dopravců třetích zemí na základě EU SAFA/SACA programu;
 • provádí odborné posouzení žádostí o schválení seznamu minimálního vybavení (MEL) a jeho změn, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL;
 • provádí vyhodnocení žádostí / oznámení o nájmech / pronájmech letadel mezi držiteli AOC vydaného v ČR a provozovateli ČS EU, nebo provozovateli třetích zemí
 • standardizaci činnosti examinátorů TRE a SFE;
 • hodnocení odborné způsobilosti pro vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení examinátora TRE a SFE;
 • výkon dozoru nad examinátory při provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti;
 • zveřejňuje seznamy examinátorů TRE a SFE;
 • hodnocení odborné způsobilosti inspektorů palubních průvodčích;
 • odborné posuzování nápravných opatření, vyplývajících ze závěrečných zpráv šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence odboru.
Zpět na strukturu sekce letové

Výběr jazyka česky english