Jednací jazyk

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, se na Úřadě pro civilní letectví jedná a písemnosti vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud příslušný odpovědný zaměstnanec ÚCL (úřední osoba) nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje.


Úřad pro civilní letectví v souladu s § 16 odst. 2 správního řádu prohlašuje, že pro účely správních řízení o ověření spolehlivosti ve smyslu § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje předložení úředně ověřeného překladu do jazyka českého pro písemnosti vyhotovené v jazyce anglickém.


Výběr jazyka česky english