Ředitel ÚCL

Ing. Josef Rada

IMG_2563_2.jpgŘeditel stojí v čele ÚCL, je jeho statutárním orgánem. Jedná za ÚCL ve všech věcech, pokud jimi nepověřil jiné vedoucí zaměstnance ÚCL, zastupuje ÚCL směrem k ministerstvu dopravy.

 1. Určuje koncepci činností ÚCL,
 2. stanoví hlavní úkoly ÚCL v souladu s jeho působností dle právních předpisů,
 3. schvaluje plány činností a rozpočet ÚCL,
 4. předkládá ministru dopravy realizační výstupy činností jednotlivých útvarů ÚCL,
 5. vydává akty řízení k plnění úkolů uložených právními předpisy,
 6. rozhoduje o organizační struktuře ÚCL a stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti útvarů a vedoucích zaměstnanců a o počtu zaměstnanců v útvarech ÚCL,
 7. rozhoduje o platovém zařazení vedoucích útvarů,
 8. rozhoduje o všech pracovněprávních záležitostech,
 9. rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení jednotlivých útvarů ÚCL,
 10. rozhoduje v dalších věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradí,
 11. rozhoduje o návrzích zejména náhradové a likvidační komise,
 12. jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance určené v § 6 odst. 6 tohoto řádu,
 13. řeší kompetenční spory mezi útvary ÚCL a spory mezi jím přímo řízenými vedoucími zaměstnanci ÚCL,
 14. povoluje a schvaluje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚCL,
 15. zřizuje operativní týmy odborníků řízené vedoucími řešiteli úkolů.

Sekretariát ředitele Úřadu

Přejít na interaktivní organizační strukturu ÚCL

Výběr jazyka česky english