Působnost ÚCL

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

- vede evidenci letadel v leteckém rejstříku, přiděluje letadlu rejstříkovou značku a vydává osvědčení o zápisu letadla
- rozhoduje o schválení typu letadla a jeho součástí a posuzuje a ověřuje shodu vlastností letadla a jeho součástí
- rozhoduje o letové způsobilosti a vydává osvědčení letové způsobilosti a ověřuje letovou způsobilost
- rozhoduje a schválení letové způsobilosti individuálně vyrobeného letadla a jeho součástí a vydává osvědčení letové způsobilosti
- provádí kontroly letové způsobilosti
- zadržuje osvědčení letové způsobilosti do doby odstranění závady v letové způsobilosti
- rozhoduje o letové nezpůsobilosti letadla a odnímá osvědčení letové způsobilosti a uznává za platné osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem
- uděluje souhlas ke zkušebnímu létání - pověřuje posuzováním a ověřováním shody vlastností letadla a jeho součástí, posuzováním a ověřováním letové způsobilost nebo kontrolou letové způsobilosti právnickou nebo fyzickou osobu a pozastavuje nebo odnímá toto pověření schvaluje nebo uznává způsobilost výrobků letecké techniky k jejich použití v civilním letectví
- vydává oprávnění k provádění vývoje, projektování, výroby, zkoušek, údržby, oprav, modifikací a konstrukčních změn letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky
- vede evidenci leteckého personálu
- vydává průkaz způsobilosti leteckého personálu a uznává platnost průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným státem, zadržuje nebo odnímá průkaz způsobilosti leteckého personálu, nařizuje a provádí ověřování jeho odborné i letové způsobilosti, ověření odborné způsobilosti nebo přezkoumání zdravotní způsobilosti člena leteckého personálu a omezuje nebo zakazuje činnost, k níž je člen leteckého personálu oprávněn
- rozhoduje o stanovení druhu letiště a o jeho změně
- vydává povolení k provozování letiště, odnímá vydané povolení a rozhoduje o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho částí
- je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby
- uděluje souhlas ke zřizování zařízení a k provádění činností v ochranném pásmu letiš? a leteckých staveb a mimo ochranné pásmo k umístění staveb a zařízení přesahujících stanovenou výšku, nebo které mohou mít rušivý účinek na stanovená letecká zařízení
- v dohodě s Ministerstvem obrany omezuje nebo zakazuje užívání vzdušného prostoru k létání, nepřesáhne-li doba omezení nebo zákazu tři měsíce
- vydává povolení k létání letadla bez pilota
- vydává osvědčení leteckého dopravce
- vydává povolení k provozování dopravy aerotaxi, leteckých prací a leteckých činností pro vlastní potřebu
- uděluje souhlas k provozování leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží
- pověřuje právnickou nebo fyzickou osobu ověřováním letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidencí a vydávání příslušných dokladů
- schvaluje program ochrany civilního letectví před protiprávními činy a jeho změny vydává v situacích, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost civilního letectví, příkazy k zachování bezpečnosti civilního letectví
- plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy § 13 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english