Část A, Kapitola 8 - Provozní postupy

OBSAH A STRUKTURA:

8.1  Pokyny pro přípravu letu. Podle použitelnosti pro daný provoz:
8.1.1 Minimální výšky letu. Popis způsobu určování a používání minimálních výšek zahrnující:
a) postup určení minimálních výšek / letových hladin pro lety VFR
b) postup určení minimálních výšek / letových hladin pro lety IFR.
8.1.2 Kritéria a odpovědnost za schválení použití letišť s přihlédnutím k použitelným požadavkům hlav D,E,F,G,H,I,J.
8.1.3 Způsoby určování provozních minim letišť. Způsob určování provozních minim letiště prolety IFR v souladu s hlavou E OPS 1. Musí být uveden odkaz na postupy určování dohlednosti nebo dráhové dohlednosti, na použitelnost skutečné dohlednosti pozorované piloty, na hlášenou dohlednost a hlášené dráhové dohlednosti.
8.1.4 Provozní minima na trati pro lety VFR nebo pro úseky letů podle VFR a pokyny pro volbu trati se zřetelem k dostupnosti ploch dovolujících provést bezpečné vynucené přistání, používají-li se jednomotorové letouny.
8.1.5 Uvádění a používání letištních a traťových provozních minim.
8.1.6 Výklad meteorologických informací. Vysvětlující materiály o dekódování MET předpovědí a MET zpráv týkajících se oblastí letů, včetně výkladu podmiňovacích výrazů.
8.1.7 Určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem na palubě. Způsoby určování množství paliva, oleje a vody s methylalkoholem, která mají být na palubě, a jejich monitorování za letu.Tato část musí obsahovat rovněž pokyny k měření a rozložení kapaliny na palubě. Tyto pokyny musí brát v úvahu všechny okolnosti, které mohou za letu nastat, včetně možnosti přeplánování za letu a selhání jedné nebo více pohonných jednotek letounu. Musí být popsán rovněž systém vedení záznamů o palivu a oleji.
8.1.8 Hmotnost a těžiště. Obecné zásady týkající se hmotnosti a těžiště včetně:
a) definic;
b) způsobů, postupů a odpovědností za zpracování a převzetí výpočtů hmotnosti a těžiště;
c) zásady pro používání normalizovaných nebo skutečných hmotností;
d) způsob určování použitelné hmotnosti cestujících, zavazadel a nákladu;
e) použitelné hmotnosti cestujících a zavazadel pro různé druhy provozu a typ letounu;
f) obecné pokyny a informace nezbytné k ověření různých druhů používané dokumentace o hmotnosti a vyvážení;
g) postupy pro změny na poslední chvíli;
h) měrná hmotnost paliva, oleje a vody s methylalkoholem;
i) zásady / postupy přidělování sedadel.
8.1.9 Letový plán letových provozních služeb. Postupy a odpovědnost za zpracování a předkládání letového plánu letových provozních služeb. K faktorům, které je třeba vzít v úvahu, patří způsoby předkládání jednotlivých i stálých letových plánů.
8.1.10 Provozní letovýplán. Postupy a odpovědnost za zpracování a převzetí provozního letového plánu. Musí být popsáno používání provozního letového plánu včetně vzorů používaných formátů provozního letového plánu.
8.1.11 Technický deník letounu provozovatele. Musí být popsána odpovědnost a používání technického deníku letounu provozovatele včetně vzorůpoužívaného formátu.
8.1.12 Seznam dokumentů, formulářů a doplňkových informací, které mají být na palubě.

 

8.2  Pokyny pro pozemní obsluhu:
8.2.1 Postupy plnění paliva. Popis postupů plnění paliva včetně:
a) bezpečnostních opatření při plnění a odčerpávání paliva včetně případu, kdy je v činnosti APU nebo kdy je v chodu turbína a vrtule jsou zabrzděny;
b) plnění a odčerpávání paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na palubě;
c) opatření přijímaná s cílem zabránit smíchání paliv.
8.2.2 Postupy odbavení letounu,cestujících a nákladu týkající se bezpečnosti. Popis postupů, které se použijí k přidělování sedadel, nastupování a vystupování cestujících a při nakládání a vykládání letounu. Musí být uvedeny rovněž další postupy zaměřené na bezpečnost v době, kdy je letoun na odbavovací ploše. Postupy odbavení musí zahrnovat:
a) děti / malé děti, nemocné cestující a osoby se sníženou pohyblivostí;
b) přeprava nežádoucích cestujících, osob deportovaných nebo ve vazbě;
c) přípustnou velikost a hmotnost příručních zavazadel;
d) nakládání a zajištění jednotlivých předmětů v letounu;
e) zvláštní náklady a třídění nákladových prostor;
f) rozmisťování pozemního vybavení;
g) obsluhu dveří letounu;
h) bezpečnost na odbavovací ploše,včetně požární ochrany, prostorů prudkého proudění a sání;
i) spouštění motorů, postupy odjezdu z odbavovací plochy a příjezdu na ni,včetně postupů vytlačování a vlečení;
j) ošetřování letounů;
k) doklady a formuláře pro odbavení letounu;
l) vícenásobné obsazení sedadel letounu.
8.2.3 Postupy zabránění vstupu do letounu. Postupy, kterými se zajistí, aby se zabránilo vstupu do letounu osobám, které se zdají být pod vlivem alkoholu, nebo prokazujícím svým chováním nebo fyzickými příznaky, že jsou pod vlivem drog, kromě pacientů v řádné lékařské péči. To se netýká pacientů v řádné lékařské péči.
8.2.4 Odmrazování a ochrana proti námraze na zemi. Popis zásad a postupů odmrazování a ochrany proti námraze letounů na zemi. Musí být zahrnuty popisy druhů a účinků námrazy a jiných znečištění letounů stojících na zemi, pohybujících se po zemi a přivzletu:
a) chráněných nebo obchodních názvů;
b) charakteristik;
c) účinků na výkonnost letounu;
d) doby trvání ochrany;
e) bezpečnostních opatření při používání.

 

8.3  Letové postupy:
8.3.1 Zásady VFR / IFR. Popis zásad umožňujících provést lety podle pravidel VFR nebo vyžadujících lety provést podle pravidel IFR a pro přechod z jednoho druhu letu na jiný.
8.3.2 Navigační postupy. Popis všech navigačních postupů důležitých pro druh(y) a oblast(i) provozu. V úvahu je nutno vzít:
a) standardní navigační postupy, včetně zásad provádění nezávislých křížových kontrol vstupů zadávaných klávesnicí, pokud mají vliv na dráhu letu, poníž se má letoun pohybovat;
b) navigace v prostorech MNPS a polárních a navigace v ostatních označených prostorech;
c) prostorová navigace (RNAV);
d) výpočty přeplánování zaletu;
e) postupy v případě zhoršení vlastností systému;
f) snížená minima vertikálních rozstupů (RVSM).
8.3.3 Postupy nastavování výškoměrů případně včetně použití
- metrického měření výšek a převodních tabulek
     a
- provozních postupů QFE.
8.3.4 Postupy pro systém signalizace výšky
8.3.5 Systém signalizace nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS) / systém výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (TAWS).
Postupy a pokyny požadované pro vyhnutí se řízenému letu do terénu, včetně omezení na klesání velkou rychlostí blízko povrchu (příslušné požadavky na výcvik jso uuvedeny v D.2.1).
8.3.6 Zásady a postupy pro používání protisrážkových systémů TCAS / ACAS.
8.3.7 Zásady a postupy pro řízení palivového systému za letu.
8.3.8 Nepříznivé a potenciálně nebezpečné atmosférické podmínky. Postupy pro provoz v nepříznivých a potenciálně nebezpečných atmosférických podmínkách nebo vyhýbání se těmto podmínkám včetně:
a) bouřek;
b) podmínek tvorby námrazy;
c) turbulence,
d) střihu větru;
e) jet stream;
f) oblak vulkanického popele;
g) silných srážek;
h) písečných bouří;
i) horských vln;
j) významných teplotních inverzí.
8.3.9 Turbulence v úplavu. Kritéria rozstupů pro turbulenci v úplavu se zřetelem k typům letounů, podmínkám větru a poloze dráhy.
8.3.10 Členové posádky na svých pracovních místech. Požadavky, aby členové posádky seděli na jim určených pracovních místech nebo sedadlech v průběhu různých fází letu, nebo kdykoli je to pokládáno za nezbytné v zájmu bezpečnosti, zahrnují rovněž postupy pro řízený odpočinek v pilotním prostoru.
8.3.11 Používání bezpečnostních pásů pro posádku a cestující. Požadavky, aby členové posádky a cestující používali dvoubodové nebo vícebodové bezpečnostní pásy během různých fází letu, nebo kdykoli je topokládáno za nezbytné v zájmu bezpečnosti.
8.3.12 Přístup do pilotního prostoru. Podmínky pro přístup jiných osob než členů letové posádky do pilotního prostoru. Musí být uvedeny rovněž zásady týkající se přístupu inspektorů úřadu.
8.3.13 Používání neobsazených sedadel posádky. Podmínky a postupy pro používání neobsazených sedadel posádky.
8.3.14 Ztráta pracovní schopnosti členů posádky. Postupy, které je nutno dodržet v případě ztráty pracovní schopnosti členů posádky za letu. Musí být zahrnuty příklady druhů ztráty pracovní schopnosti a způsoby jejich rozpoznávání.
8.3.15 Požadavky na bezpečnost v kabině. Postupyzahrnující:
a) přípravu kabiny k letu, požadavky za letu a přípravu k přistání, včetně postupů pro zabezpečení kabiny a palubních bufetů;
b) postupy, kterými se zajistí, aby cestující seděli tam, kde by mohli být nápomocni a nepřekáželi evakuaci z letounu, je-li požadována nouzová evakuace;
c) postupy, které se mají dodržovat při nastupování a vystupování cestujících;
d) postupy pro případ plnění paliva, když cestující nastupují, vystupují nebo jsou na palubě;
e) kouření na palubě.
8.3.16 Postupy instruktáže cestujících. Obsah, způsob a časování instruktáže cestujících v souladu s OPS1.285.
8.3.17 Postupy pro letouny provozované za podmínek, kdy je na palubě předepsáno vybavení pro zjišťování kosmického nebo slunečního záření. Postupy pro používání vybavení k zjišťování kosmického nebo slunečního záření a zapisování udávaných hodnot, včetně činností, které mají být provedeny v případě překročení mezních hodnot uvedených v provozní příručce. Dále postupy, včetně postupů letových provozních služeb, které se použijí v případě rozhodnutí klesat nebo změnit trať.
8.3.18 Zásady používání systému autopilota a automatického tahu.

 

8.4  Provoz za každého počasí. Popis provozních postupů souvisejících s provozem za každého počasí (viz také hlava D a EOPS).

 

8.5  ETOPS. Popis provozních postupů ETOPS.

 

8.6  Používání seznamu minimálního vybavení (MEL) a seznamu povolených odchylek na draku (CDL).

 

8.7  Neobchodní lety.Postupy a omezení pro:
a) cvičné lety;
b) zkušební lety;
c) předávací lety;
d) technické přelety;
e) předváděcí lety;
f) přistavovací lety, včetně druhu osob, které smí být na palubě při takových letech.

 

8.8  Požadavky n akyslík:
8.8.1 Vysvětlení podmínek, za nichž musí být poskytován a používán kyslík.
8.8.2 Stanovené požadavky na kyslík pro:
a) letovou posádku;
b) palubní průvodčía
c) cestující.

Výběr jazyka česky english