Část A, Kapitola 11 - Jednání, oznamování a hlášení událostí

OBSAH A STRUKTURA:

 

Tato část musí zahrnovat:
a) definice událostí a definice příslušných povinností všech dotčených osob;
b) vzory používaných formulářů prohlášení událostí (nebo kopie těchto formulářů), návod k vyplnění těchto formulářů, adresy, kam mají být formuláře zaslány, a lhůty, v kterých je nutno tak učinit;
c) popis, které útvary společnosti, úřady a další organizace je nutno informovat v případě letecké nehody,a návod, jak tak učinit a v jakém pořadí;
d) postupy pro ústní oznamování incidentů, které zahrnují ACAS RA, nebezpeč ísrážky s ptáky a nebezpečné podmínky, stanovištím letové provozní služby;
e) postupy pro předkládání písemných hlášení o incidentech v letovém provozu, ACAS RA,srážkách s ptáky, incidentech nebo leteckých nehodách s nebezpečným zbožím a nezákonném vměšování;
f) postupy hlášení k zajištění souladu s OPS1.085b) a 1.420. Tyto postupy musí zahrnovat vnitřní postupy hlášení vztahující se k bezpečnosti, které mají být dodržovány členy posádky a které jsou navrženy tak, aby velitel
letadla byl neprodleně informován o jakémkoli incidentu, který ohrozil nebo může ohrozit bezpečnost v průběhu letu, a aby velitel letadl a obdržel příslušné informace.

 
pdf.png Doplňující informace


Tato kapitola musí obsahovat podrobné provozní postupy pro podávání povinných hlášení o událostech. Z textu musí být jasný postup od zjištění události kterýmkoliv provozním zaměstnancem až po odeslání povinného hlášení příslušným organizacím.

 

Musí být jasně definovány povinnosti jednotlivých provozních zaměstananců ve vztahu k ohlašování událostí. V postupech podávání povinných hlášení má důležité postavení vedoucí bezpečnosti (SM), jehož další činnost musí být definována v Provozní příručce Části A, kapitole 2.3 (Program prevence nehod a bezpečnosti letů, Systém řízení).

 

Události, které podléhají ohlašovací povinnosti jsou uvedeny v přílohách č.6 a č.7 k Vyhlášce č.108/1997 Sb. v platném znění. V angličtině je možno použít výchozí směrnici zde.

 

Soubory ke stažení:

 

Příloha 7 vyhlášky 108

Příloha 6 vyhlášky 108

Výběr jazyka česky english