přepdpisy_pravní

Přehled nejdůležitějších zákonů, mezinárodních smluv a dalších právních předpisů,
podle nichž ÚCL jedná a rozhoduje:

- Listina základních práv a svobod, vyhlášená jsou součást ústavního pořádku ČR (č. 2/1993 Sb.)
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MDS ČR č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů

- Úmluva o mezinárodním civilním letectví (ICAO), Chicago, 7.12.1944 (č. 147/1947 Sb), ve znění pozdějších předpisů
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 45), Montreal, 14.6.1954 (č. 29/1957 Sb.)
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 48 (a), 49(e) a 61), Montreal, 14.6.1954 (č. 29/1957 Sb.)
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 50 (a), Montreal, 21.6.1961 (č. 29/1957 Sb.)
- - -> Protokolu o změně Úmluvy - Protokol o autentickém trojjazyčném textu Úmluvy, Buenos Aires, 24.9.1968 (článek 48 (a)), Řím, 15.9.1962
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 50 (a), New York, 12.3.1971
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 56), Vídeň, 7.7.1971
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 50 (a), Montreal, 16.10.1974
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (Final Clause), Montreal, 30.9.1977
- - -> Protokolu o autentickém čtyřjazyčném textu Úmluvy, Montreal, 30.9.1977
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 83 bis), Montreal, 6.10.1980
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 3 bis), Montreal, 10.5.1984
- - -> Protokolu o změně Úmluvy (článek 56), Montreal, 6.10.1989

- Standardy a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví, vydané na základě čl. 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů jako závazný právní předpis
- - -> L-1 Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví
- - -> L-2 Pravidla létání
- - -> L-3 Meteorologie
- - -> L-4 Letecké mapy
- - -> L-5 Předpis pro používání měřících jednotek
- - -> L-6 Provoz letadel
- - - - - -> Obchodní letecká doprava - letouny
- - - - - -> Provoz všeobecného letectví
- - - - - -> Vrtulníky - obchodní letecká doprava
- - -> L-7 Poznávací značky letadel
- - -> L-8 Letová způsobilost letadel - mezinárodní požadavky ICAO
- - -> L-8A Letová způsobilost letadel
- - -> L-9 Zjednodušení formalit
- - -> L-10 Předpis o letecké telekomunikační službě
- - -> L-11 Letové provozní služby
- - -> L-12 Pátrání a záchrana v civilním letectví
- - -> L-13 Předpis o odborném zjiš?ování leteckých nehod a incidentů
- - -> L-14 Letiště
- - -> L-14 OP Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení
- - -> L-14 P - Záchranná a požární služba
- - -> L-15 Letecká informační služba
- - -> L-16 Ochrana životního prostředí (Hluk letadel)
- - -> L-17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
- - -> L-18 Doprava nebezpečných látek
- - -> L 8168 - Provoz letadel - Letové postupy
- - -> L 4444 - Postupy pro letecké služby
- - -> L 8400 - Zkratky a kódy

- Společné letecké předpisy (Joint Aviation Regulations - JAR) vydané Sdruženými leteckými úřady podle předpisů Evropských společenství ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů jako závazný právní předpis:
- - -> JAR - 21 Postupy osvědčování letadel a ostatních výrobků a částí letadlové techniky
- - -> JAR - 145 Organizace oprávněné k údržbě
- - -> JAR - OPS 1 Obchodní letecká doprava (letouny)
- - -> JAR - OPS 3 Obchodní letecká doprava (vrtulníky)
- - -> JAR - FCL 1 Způsobilost členů letových posádek (letoun)
- - -> JAR - FCL 2 Způsobilost členů letových posádek (vrtulník)
- - -> JAR - FCL 3 Způsobilost členů letových posádek (lékařské vyšetření)

- Standardy a doporučení Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu - Eurocontrol, ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů jako závazný právní předpis
- Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, Tokio, 14.9.1963 (č. 102/1984 Sb.)
- Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, Montreal, 23.9.1971 (č. 16/1974 Sb.)
- Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům (č. 254/1998 Sb.)
- Protokol o boji s protiprávními činy na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví z 23.9.1971, Montreal, 24.2.1988
- Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce, Montreal, 1.3.1991
- Smlouva o otevřeném nebi, Helsinky, 24.3.1992
- Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, Haag, 16.12.1970
- Vyhláška č. 17 / 1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhl. č. 15/1971 Sb.
- Stavební zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.431/2005 Sb.
- Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejména §171)
- Občanský soudní řád ve znění z.č. 62/1992 Sb.
- Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb. (zejména §4)
- Zákon o státní kontrole č. 552/1991, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. (§ 2 písm. d) a § 8 až § 20)
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zejména § 16 odst. 1 písm. a)
- Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZ ČR č. 114/1992 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů a dále z. č. 114/1992 Sb., a z. č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Vládní nařízení č. 55/1955 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu
- Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.L. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů

Letecké právní předpisy je možné zakoupit v Letecké informační službě, ŘLP, (která je umístěna v Kasárnách 17.listopadu), Pilotů 217, 160 08 Praha 6 - Ruzyně, telefonní číslo: 220 372 833.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

květen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Výběr jazyka česky english