Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 428/2013 ze dne 8. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1033/2006, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1, a zrušuje nařízení (EU) č. 929/2010.

Příloha nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe, odkazuje na různá ustanovení týkající se předkládání, přijímání a distribuce letových plánů, jakož i na změny klíčových položek letového plánu v předletové fázi, které stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“). Tyto odkazy musí být aktualizovány, aby byly dodrženy mezinárodní právní závazky členských států a aby byl zajištěn soulad s mezinárodním regulačním rámcem.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se zpětně ode dne 15. listopadu 2012 (od tohoto data se použijí schválená konečná ustanovení ICAO týkající se letového plánu na rok 2012).

Výběr jazyka česky english