Nařízení Komise (EU) č. 965/2012

Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro provoz letounů a vrtulníků v obchodní letecké dopravě a provoz se zvláštním schválením/oprávněním, včetně prohlídek na odbavovací ploše u letadel provozovatelů pod bezpečnostním dozorem jiného státu, když přistávají na letištích nacházejících se na území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy.

Rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se podmínek pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení provozovatelů letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě, práv a povinností držitelů osvědčení, jakož i podmínek, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti.

Nevztahuje na letový provoz v oblasti působnosti čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 216/2008.


Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení se použije od 28. října 2012, ale členské státy se mohou rozhodnout, že do 28. října 2014 nepoužijí ustanovení příloh I až V. Využije-li některý členský stát této možnosti, oznámí tuto skutečnost Komisi a agentuře EASA, popíše důvody této odchylky, její trvání, jakož i plánovaná opatření a příslušný časový harmonogram provedení tohoto nařízení.

Příloha III nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES se považují za zrušené. Příloha III by však měla nadále platit dočasně, dokud neuplynou přechodná období stanovená tímto nařízením, v oblastech, pro něž dosud nebyla žádná prováděcí opatření přijata. Podobně by se do doby, než uplynou přechodná období stanovená tímto nařízením, měla nadále dočasně používat i ustanovení směrnice 2004/36/ES tak, jak byla transponována do vnitrostátního právního rámce. V případě využití přechodového období se budou používat i nadále stávající požadavky předpisu JAR-OPS 3 pro provoz obchodní letecké dopravy, prováděný vrtulníky.Pro snadnější orientaci připravil Odbor standardizace a regulace ÚCL konsolidované znění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, které obsahuje všechny jeho změny. Upozorňujeme však, že tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie.

Konsolidované české znění nařízení (EU) č. 965/2012
verze M4 (platná od 27. 4. 2014; použije se od 1. 7. 2014)


Oprava tohoto nařízení (ze dne 26.10.2017) dostupná na stánkách EUR-Lex.

Výběr jazyka česky english