Nařízení Komise (EU) č. 800/2013

Nařízení Komise (EU) č. 800/2013 ze dne 14. srpna 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Tímto nařízením se požadavky nařízení (EU) č. 965/2012 rozšiřují o podrobná pravidla pro neobchodní provoz a podmínky a postupy pro prohlášení provozovatelů zabývajících se neobchodním provozem složitých motorových letadel (nová příloha VI (Část-NCC)) a letadel jiných než složitých motorových letadel (nová příloha VII (Část-NCO)) a pro dohled nad nimi.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, použije se od 25. srpna 2013.

Výběr jazyka česky english