Odbor standardizace a leteckých předpisů

Odbor standardizace a regulace (REG)

Ing. Viktor Nath
pověřený řízením odboru standardizace a regulace

Adresa: Úřad pro civilní letectví
odbor standardizace a regulace
letiště Ruzyně
160 08 Praha 6

Tel. 225 421 726, fax. 225 422 693
E-mail: podatelna@caa_cz, nath@caa_cz

Odbor standardizace a regulace připravuje návrhy znění českých leteckých předpisů, které uveřejňuje Ministerstvo dopravy (MD), a plní další úkoly dle níže uvedených specifikací.

V rámci svých kompetencí odbor zejména:

a) spolupracuje s MD na tvorbě návrhů civilních leteckých předpisů ČR;
b) analyzuje a navrhuje úpravy českých leteckých předpisů tak, aby nebyly v rozporu s právními předpisy ES a požadavky EASA a aby v maximální možné míře splňovaly standardy a doporučené postupy ICAO;
c) v rámci standardizace zajišťuje dosažení jednotného stanoviska ÚCL k dané problematice v oblasti předpisových požadavků, jejich návrhů a změn, včetně koordinace postupu k jeho dosažení. Je-li to použitelné, zasílá stanovisko ÚCL cestou generálního ředitele ÚCL, případně Ř/SLS nebo Ř/REG, příslušným organizacím;
d) ve spolupráci s jednotlivými útvary ÚCL připravuje nezbytné podklady pro účast generálního ředitele ÚCL na jednáních správní rady EASA, výboru EASA a dalších jednáních a koordinuje průběh vyjadřování souvisejících připomínek;
e) organizuje práci externích spolupracovníků a interní připomínková řízení ke změnám předpisů;
f) organizuje jménem ÚCL odborná připomínková řízení k návrhům českého znění civilních leteckých předpisů, které vznikly pod jeho řízením;
g) zpracovává připomínky vzešlé z připomínkových řízení organizovaných OLP a předává konečné návrhy MD;
h) zpracovává informační bázi předpisů a souvisejících dokumentů pro potřeby ÚCL;
i) ve spolupráci s odbornými odděleními připravuje výklad ustanovení leteckých předpisů, osvětluje záměry sledované změnami předpisů resp. novými předpisy a v oblasti zpracovávaných předpisu se účastní provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru;
j) sleduje vydávání příloh k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, , dokumentů vydávaných ICAO, EASA, ECAC a právních dokumentů ES jako vodítek pro tvorbu návrhů národních leteckých předpisů;
k) sleduje vývoj předpisů a další dokumentace týkající se regulace oblasti bezpilotních systémů (včetně modelů) zpracovávaných v ES, EASA, ICAO, FAA a podobně. Vyhodnocuje získané poznatky s koncepcí regulace oblasti bezpilotních systémů v ČR a připravuje návrhy zapracování příslušných požadavků do systému leteckých předpisů ČR;
l) připravuje prvotní stanoviska žádostí týkajících se bezpilotních systémů;
m) prověřuje jednotné uplatňování leteckých předpisů pracovníky ÚCL a účinnost předpisů ke zvyšování bezpečnosti leteckého provozu;
n) v případě potřeby připravuje návrhy na změny AIP v těch částech, které se týkají leteckých předpisů v jeho působnosti;
o) účastní se práce v odborných skupinách ES, EASA, ICAO, ECAC atd. při vývoji mezinárodních leteckých předpisů;
p) spolupracuje na zabezpečení úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích v oblasti leteckých předpisů;
q) vede knihovnu dokumentů ICAO v rámci ÚCL;
r) zajišťuje přístup ÚCL do mezinárodní elektronické databáze leteckých předpisů;
s) podílí se na sestavování podkladů pro rozbor činnosti ÚCL;
t) plní další úkoly z příkazu generálního ředitele ÚCL a ředitele sekce.

K zajištění výkonu činností jsou na odboru zřízeny následující organizační útvary:

a) oddělení leteckých předpisů
b) referát vnějších vztahů
c) referát bezpilotních systémů
d) dokumentační středisko.

Zpět na interaktivní organizační strukturu

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červenec 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Výběr jazyka česky english