Obchodní letecká doprava - letouny

a.   Příloha III (EU-OPS) k nařízení Rady (EHS) č. 3922/1991 v platném znění o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (poslední novelou je nařízení Komise (ES) č. 859/2008, včetně Přílohy III (EU-OPS) v plném znění).

 

i.    Příloha III (EU-OPS) obsahuje společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu letouny.

 

ii.   Nařízení (EHS) č. 3922/91 bylo novelizováno zejména nařízením (ES) č. 1899/2006, nařízením (ES) č. 1900/2006, nařízením (ES) č. 8/2008 a jak je uvedeno výše, poslední novelou je nařízení (ES) č. 859/2008. Podrobnější informace a konsolidované (úplné) znění nařízení č. 3922/1991, včetně Přílohy III (EU-OPS), najdete na web. stránkách ÚCL ČR zde.

 

iii. Příslušné přijatelné způsoby průkazu (AMC-Acceptable Means of Compliance) a výkladový/vysvětlující materiál (GM-Guidance Materiál) k Příloze III (EU-OPS) jsou obsahem Směrnice CAA/S-SLS-003-0/2011, kterou vydal ÚCL a kterou najdete na web. stránkách ÚCL ČR zde.

 

iv. Příloha III (EU-OPS) bude nahrazena novými prováděcími pravidly, včetně nových AMC/GM, a to s účinností od 08.04.2012 (viz. web. stránky EASA zde). Nařízení (EHS) č. 3922/1991 v platném znění, včetně Přílohy III (EU-OPS),  bude zrušeno.

 

Pozn. 1:      V souladu s článkem 2(3)(4) nařízení (ES) č. 859/2008, kterým se novelizuje nařízení (EHS) č. 3922/1991 je nutno mít na paměti, že ustanovení Přílohy III tohoto nařízení,  týkajících se požadavků OPS 1.430, OPS 1.435, OPS 1. 440, OPS 1.450, OPS 1.455, OPS 1.460, dodatku 1 k OPS 1.430, dodatku 1 k OPS 1.440, dodatku 1 k OPS 1.450, dodatku 1 k OPS 1.455 se použijí od 16. července 2011. Do té doby zůstávají v platnosti příslušná ustanovení Přílohy III (EU-OPS) nařízení (ES) č. 8/2008. Z toho pro držitele AOC vyplývá, že k 16. červenci 2011 musí být plně tato ustanovení požadavků Hlavy E (dle vhodnosti) v jeho organizaci implementována (tedy přechodové období pro implementaci těchto požadavků je dle data vstupu v platnost obou nařízení dva roky).

 

     Upozornění : Konsolidované (úplné) znění příslušného nařízení je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění, zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku EU. Tištěná vydání všech výše uvedených nařízení v platném znění najdete rovněž na web. stránkách MD ČR zde.

 

b.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství.

 

i.     Toto nařízení upravuje vydávání provozních licencí leteckým dopravcům (provozovatelům obchodní letecké dopravy) Společenství, právo leteckých dopravců Společenství provozovat letecké služby uvnitř Společenství a stanovování cen leteckých služeb uvnitř Společenství.

 

ii.      Vydání a platnost provozní licence neustále závisí na vlastnictví platného AOC, které stanoví činnosti, na něž se vztahuje provozní licence. Podmínky pro vydání provozní licence jsou obsahem Kapitoly II tohoto nařízení.

 

iii.      Nařízení (ES) č. 1008/2008 naleznete na web. stránkách MD ČR (ve sloupci vnitřní trh) zde

 

c.   Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (novel).

 

i.       Zákon č. 49/1997 Sb., byl novelizován zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 146/2000 Sb.,zákonem č. 258/2002 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 225/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 274/2008 Sb. a zákonem č. 301/2009 Sb.

 

ii.       Podrobné informace, včetně konsolidovaného (úplného) znění zákona č. 49/1997 Sb., naleznete na web. stránkách MD CR zde.

 

d.   Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

     

i.    Podrobné informace, týkající se vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, naleznete zde.

 

Pozn. 1 :     Nařízení EU je právně závazný akt s přímou aplikovatelností pro všechny ČS EU, včetně ČR. Pokud se národní právo kteréhokoli ČS EU zabývá stejným předmětem, nařízení má vždy přednost.

            

Pozn. 2 :     Směrnice EU je rovněž závaznými právními akty, ale na rozdíl od nařízení, není přímo aplikovatelná, ale musí být převedena do národního práva každého ČS EU (v ČR do zákona č. 49/1997 Sb., a/nebo do vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb.,) Směrnice pokrývají záležitosti menšího významu, nebo jsou vydávány jako dočasné. Většina směrnic je postupně nahrazována nařízeními.

 

e.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.

 

i.    Účelem tohoto nařízení je stanovit minimální požadavky na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel ve vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu a třetím osobám.

 

ii.   Nařízení (ES) č. 785/2004, které bylo změněno Nařízením (EU) č. 285/2010 naleznete na web. stránkách MDČR (ve sloupci ochrana cestujících) zde.

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english