Udělování výjimek dle článku 14.4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Článek 14.4. nařízení (ES) č. 216/2008 garantuje členským státům EU právo v určitých případech udělovat výjimky z plnění tzv. základního nařízení, tedy nařízení (ES) č. 216/2008, a s ním souvisejících prováděcích pravidel (např. nařízení Komise (ES) č. 1702/2003) - viz. znění výše uvedeného článku: 

14.4 Členské státy mohou udělit výjimky z plnění základních požadavků stanovených v tomto nařízení a v prováděcích pravidlech k němu v případě nepředvídaných naléhavých  provozních okolností nebo časově omezených provozních potřeb, není-li tím nepříznivě ovlivněna úroveň bezpečnosti. Agentuře, Komisi a ostatním členským státům se tyto výjimky oznámí, jsou-li uděleny opakovaně nebo na dobu delší než dva měsíce.Dále uvedený text dává základní přehled požadavků a podmínek pro podání žádosti o udělení takovéto výjimky a její schválení.

Žádost – náležitosti a podání:

Podání žádosti o udělení výjimky musí proběhnout písemnou formou – dopis, fax, mail (podepsaná kopie ve formátu pdf) a žádost musí obsahovat minimálně následující informace:

 • Jméno a identifikaci žadatele
 • Předmět žádosti
 • Zdůvodnění žádosti a důkaz o tom, že nedojde k nepříznivému ovlivnění bezpečnosti
 • Dobu, na kterou má být výjimka udělena
 • Doložení dalších skutečností dle požadavků ÚCL (objednávky a dodání náhradních dílů, provedení dodatečných prací, atd.)


Informace lze uvést přímo v žádosti nebo lze k žádosti přiložit dokumenty obsahující požadované informace.
V definovaných případech lze použít doporučeného formuláře žádosti.
Po dohodě je možno požadované informace dodávat postupně.

Pozn.: Typickým důkazem o neovlivnění bezpečnosti je přiložení podepsaného a na EASA odeslaného Technical Visa v případech, kdy udělení výjimky pro provoz letounu souvisí s certifikačním projektem EASA.

Vyšetřování:

Při vyšetřování žádosti se ÚCL soustředí na prokázání plnění podmínek pro udělení výjimky, které jsou:

 • Udělením žádosti není nepříznivě ovlivněna bezpečnost
 • Žádost je podána na základě nepředvídatelných naléhavých provozních okolností nebo časově omezených provozních potřeb


V případě potřeby je žadatel vyzván k doplnění žádosti, dodání dalších podkladů, vysvětlení atd.

Udělení:

Po prozkoumání žádosti obdrží žadatel informaci o výsledku šetření, tj. zda ÚCL výjimku udělí nebo neudělí.
Informace je předána jedním z níže uvedených prostředků:

 • Dopisem
 • Faxem
 • Potvrzením formuláře žádosti
 • „Vlepkou“ nebo zápisem do letadlové knihy


Lhůty platnosti:

ÚCL je oprávněn, bez nutnosti informovat další strany, udělit výjimku na dobu ne delší než dva měsíce.
V případě, kdy je požadovaná doba trvání výjimky delší než dva měsíce nebo je výjimka udělována opakovaně, je ÚCL povinen informaci o jejím udělení poskytnout členským státům ES, Evropské Komisi a EASA. Evropská komise je v souladu s článkem 14.5 nařízení (ES) č. 216/2008 oprávněna takovouto výjimku posoudit a, pokud je v rozporu se základními bezpečnostními cíli nařízení (ES) č. 216/2008, přijmout rozhodnutí o jejím nepovolení. V tomto případě ÚCL výjimku okamžitě zruší.


Výběr jazyka česky english