Řízení zachování letové způsobilosti

Informace o systému řízení zachování letové způsobilosti pro letadla nepoužívaná v obchodní letecké dopravě po 28. září 2009

I. Obecně - předpisové požadavky

Zachování letové způsobilosti letadel nepoužívaných v obchodní letecké dopravě, jejichž typové osvědčení bylo převedeno pod pravomoc agentury EASA (tzv. transferovaná letadla) bude od 28. září 2009 řízeno výhradně v souladu s Přílohou I (Část-M) k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, ve stávajícím znění. Informace k uvedenému nařízení a přehled jeho změn naleznete zde. Přijatelné způsoby průkazu (AMC) a výkladový materiál (GM) k uvedenému nařízení naleznete zde.

Příloha I (Část-M) k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 se neuplatňuje na letadla uvedená v Příloze II k nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008 (tzv. annexovaná letadla). Zachování letové způsobilosti těchto letadel je řízeno výhradně v souladu s národními požadavky.


II. Informace pro provozovatele/vlastníky letadel, kteří jsou držiteli oprávnění pro letecké práce

1. Systém řízení zachování letové způsobilosti:

Je-li provozovatel oprávněn k provádění leteckých prací (jiný obchodní provoz než obchodní letecká doprava), musí být v souladu s Částí-M, bodem M.A.201(i)(1) buď -

(a) odpovídajícím způsobem oprávněn podle Části-M, Oddílu A, Hlavy G k řízení zachování letové způsobilosti; nebo

(b) mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací.

Poznámka: Smlouva (dohoda) mezi provozovatelem a organizací podle M.A.Hlavy G musí být uzavřena v souladu s Dodatkem I k Části-M.

Zachování platnosti Oprávnění pro letecké práce je podmíněno vyhověním požadavku bodu M.A.201(i).

2. Příručky a dokumentace:

(a) Pokud je provozovatel držitelem oprávnění podle M.A.Hlavy G, musí mít zpracovány a ÚCL schváleny následující příručky a dokumentaci:

  • Výklad organizace řízení zachování letové způsobilosti (CAME) - v souladu s bodem M.A.704
  • Program údržby

Poznámka: V tomto případě CAME nahrazuje Příručku pro řízení údržby, která je požadována předpisem L 6/I, resp. L 6/III.

(b) Pokud provozovatel uzavřel smlouvu s organizací oprávněnou podle M.A.Hlavy G, musí mít zpracovány a ÚCL schváleny následující příručky a dokumentaci:

  • Upravenou Příručku pro řízení údržby, která je požadována předpisem L 6/I, resp. L 6/III.
  • Program údržby

Poznámka 1: Úprava Příručky pro řízení údržby spočívá ve stanovení osoby(osob) v rámci organizace provozovatele, která je odpovědná za zajištění dodržování smlouvy uzavřené s organizací podle M.A.Hlavy G a dále z doplnění (úprav) postupů z ní vyplývajících.

Poznámka 2: Za zpracování a následné schválení Programu údržby je v tomto případě odpovědná organizace podle M.A.Hlavy G.


III. Informace pro provozovatele/vlastníky letadel, kteří nejsou držiteli oprávnění pro letecké práce

1. Systém řízení zachování letové způsobilosti

Zachování letová způsobilosti musí být řízeno v souladu s Částí-M.

Není-li provozovatel oprávněn k provádění leteckých prací -

(a) smí řídit zachování letové způsobilosti svých letadel (kromě letounů s MTOM nad 5 700 kg a vícemotorových vrtulníků) na vlastní odpovědnost; nebo

(b) smí uzavřít smlouvu na provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti s organizací oprávněnou podle M.A.Hlavy G.

Poznámka: Smlouva (dohoda) mezi provozovatelem a organizací podle M.A.Hlavy G musí být uzavřena v souladu s Dodatkem I k Části-M.

2. Příručky a dokumentace:

Provozovatel/vlastník letadel, který není držitelem oprávnění pro letecké práce musí mít zpracovány a ÚCL schváleny následující příručky a dokumentaci:

  • Program údržby

Poznámka: V souladu s bodem M.A.201(e)(ii) v Části-M může provozovatel/vlastník uzavřít dílčí smlouvu na zpracování Programu údržby s organizací oprávněnou podle M.A.Hlavy G. V tomto případě přebírá plnou odpovědnost za jeho zpracování a schválení organizace podle M.A.Hlavy G.


IV. Program údržby - doplňující informace

(a) Pro každé letadlo musí být zpracován Program údržby.

(b) Programy údržby, které byly součástí Příručky pro řízení údržby, musí být po 28. září 2009 nahrazovány samostatnými Programy údržby, zpracovanými v souladu s Částí-M, bodem M.A.302.

(c) Program údržby může být zpracován pro konkrétní letadlo nebo pro skupinu letadel.

(d) Program údržby musí být schválen ÚCL, nebo organizací, která má postupy schvalování Programů údržby popsány ve svém výkladu organizace.

(e) Ke zpracování Programu údržby může provozovatel/vlastník letadla, které není používáno v obchodní letecké dopravě, využít následující formuláře Sekce technické:

  • CAA/F-ST-177-n/09 - pro tvorbu programu údržby pro malá letadla provozovaná dle § 76 a § 77 zákona 49/1997 Sb. a letadla, jejichž pokračující letová způsobilost není řízena organizací oprávněné dle M.A.Hlavy G.
  • CAA/F-ST-178-n/09 - pro tvorbu programu údržby pro individuální letadlo a pro skupinu letadel stejného typu, jejichž Řízení zachování letové způsobilosti provádí  organizace oprávněná dle M.A.Hlavy G.


Poznámka: Součástí všech formulářů je návod pro jejich vyplnění.


Všechny formuláře Sekce technické naleznete zde.


V. Výjimky

V případě, že nebude mít provozovatel/vlastník po 28. září 2009 zaveden systém řízení zachování letové způsobilosti, nebo schválený Program údržby v souladu s příslušnými ustanoveními Části-M, bude moci požádat ÚCL o výjimku, a to na dobu maximálně dvou měsíců.

Výběr jazyka česky english