Povolení k létání bezpilotního letadla – žádost o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení

Držitelé Povolení k létání bezpilotního letadla mohou po odstranění žákovských omezení v případech, kdy tak připouští Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, žádat o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení. Jedná se zejména o využití možnosti dané ust. 16g) Doplňku X leteckého předpisu L2, provozu ve vzdálenosti menší než 150 m od hustě osídleného prostoru, resp. provozu v tomto prostoru.


K žádosti o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení není třeba využít standardizovaný formulář Úřadu pro civilní letectví, nicméně pro podání žádosti platí obecné zásady podání žádosti dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Žádost o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení musí kromě obecných náležitostí podání vyplývajících ze správního řádu obsahovat:

  • předpokládané datum letu, příp. série letů;
  • místo provedení letu s návrhem vymezení dopadové oblasti (vhodnou formou je např. zakreslení oblasti do vhodného mapového podkladu, zejména ortofotomapy) a popis zamýšleného letu (např. vertikální let nebo kombinace horizontálního a vertikálního letu, zamýšlená výška letu a maximální zamýšlená vzdálenost od pilota) pro možnost posouzení rizik ve vztahu k bezpečnosti ostatního letového provozu, osobám a majetku na zemi a životnímu prostředí ve smyslu ust. 3.1 Doplňku X leteckého předpisu L 2. Vyžadují-li to místní podmínky, např. překážky v okolí, je třeba popis letu doplnit nákresem zamýšlené trajektorie letu;
    Pozn.: Dopadovou oblastí se rozumí Úřadem pro civilní letectví definovaná oblast provozu bezpilotního letadla, kterou bezpilotní letadlo během provozu neopustí a k jejíž hranici se bezpilotní letadlo nepřiblíží na menší než bezpečnou vzdálenost stanovenou Úřadem pro civilní letectví.
  • požadované výjimky ze standardně udělených provozních omezení pro konkrétní letadlo spolu s návrhem odpovídajících bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti ve smyslu ust. 3.1 Doplňku X leteckého předpisu L 2. Např. ust. 16g) Doplňku X leteckého předpisu L2 – provoz ve vzdálenosti menší než 150 m od hustě osídleného prostoru: zajištění dopadové plochy proti přístupu nezúčastněných osob, zajištění souhlasu majitele pozemku, zajištění souhlasu majitele nemovitosti, zajištění souhlasu osob zúčastněných na provozu, zajištění záboru pozemních komunikací, apod.


Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, je dostupný na stránkách Letecké informační služby.

Další praktické informace naleznete na stránce Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ).Výběr jazyka česky english