Informace o podání opravného prostředku proti rozhodnutí ÚCL

Přezkoumávání rozhodnutí vydaných ÚCL

Podnětem, který vede k přezkoumání správních rozhodnutí vydaných ÚCL, jsou opravné prostředky tj. podání účastníků řízení, jimiž má být dosaženo zrušení nebo změny napadeného rozhodnutí. Opravné prostředky se dělí na opravné prostředky

- řádné, podávané proti rozhodnutím, která nejsou v právní moci (jde o institut odvolání a rozkladu)
- mimořádné, podávané proti pravomocným rozhodnutím (obnova řízení a přezkoumávání rozhodnutí
mimo odvolací řízení).


Odvolání (§ 53 - 60 spr.. ř.)

Odvoláním se rozumí podání, prostřednictvím kterého účastník řízení žádá, aby správní orgán vyššího stupně (Ministerstvo dopravy a spojů) přezkoumal akt nižší instance (ÚCL). Účastník řízení má právo podat proti rozhodnutí ÚCL ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení (nestanoví-li zvláštní předpis jinou lhůtu) odvolání.
Jestliže účastník podal odvolání po této lhůtě proto, že byl nesprávně poučen nebo proto, že nebyl poučen vůbec, má se za to, že podal odvolání včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ÚCL tj. správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí.


Nepřípustnost odvolání

Podle správního řádu je odvolání výslovně vyloučeno zejména proti:

- rozhodnutí o odvolání (§ 59, odst. 1 spr.ř.),
- rozhodnutí vedoucího ústředního orgánu státní správy o rozkladu (§ 61, odst. 2 spr. ř.),
- pokud se účastník písemně nebo ústně do protokolu vzdal odvolání (§ 53 spr. ř.),
- proti rozhodnutí o vyloučení pracovníka správního orgánu (§ 12, odst. 2 spr.ř.),
- proti rozhodnutí o prominutí zmeškané lhůty (§ 28, odst. 3 spr.ř.),
- proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 55, odst. 3 spr.ř.) a
- proti rozhodnutí o námitkách proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným s výkonem rozhodnutí (§ 76, odst. 3 spr.ř.).


Důvody odvolání

Správní řád nestanoví pro podání odvolání žádné důvody. Účastník řízení proto může napadat cokoli.

- nezákonnost rozhodnutí v meritu (ve věci) z toho důvodu, že účastníkovi bylo neprávem odňato nebo nebylo
přiznáno právo nebo mu byla uložena povinnost
- vadné řízení, které předcházelo vydání rozhodnutí (porušení procesních předpisů),
- způsob řešení věci (nikoli tedy rozpor s právem).


Autoremedura, oprava vlastního rozhodnutí (§ 57, odst. 1 spr.ř.)

Autoremeduru může ÚCL, jako orgán prvého stupně, provést jen tehdy, vyhoví-li plně podanému opravnému prostředku a nebude-li novým rozhodnutím dotčeno právo někoho jiného než odvolatele.

Smyslem tohoto právního institutu je umožnit rychlé a hospodárné a jednoduché napravení nesprávnosti rozhodnutí, na niž byl orgán, který rozhodnutí vydal, opravným prostředkem upozorněn a to aniž by se projednáváním věci musel vždy zabývat odvolávací orgán. Po zrušení nesprávného rozhodnutí tímto institutem může správní orgán, (který toto vadné rozhodnutí vydal a posléze zrušil) zahájit nové správní řízení v dané věci, v kterém napraví své předcházející chyby.

Rozhodnutí ÚCL vydané v rámci autoremedury není rozhodnutím odvolacího orgánu. Jen proti rozhodnutí odvolacího orgánu nelze podat odvolání.


Druhá fáze odvolací řízení (§ 59 a 60 spr.ř.)

Odvolací orgán tj. MDS přezkoumává rozhodnutí v celém rozsahu s tím, že o odvolání může rozhodnout tak, že:

- odvolání zamítne z důvodů, že je nepřípustné nebo že nebylo podáno včas (§ 60)
- odvolání nevyhoví a rozhodnutí orgánu prvního stupně potvrdí
- odvolání vyhoví a napadené rozhodnutí zruší nebo změní
- napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání a rozhodnutí orgánu prvního stupně (tj.ÚCL) a to především obsahuje-li prvoinstanční
- rozhodnutí nebo jemu předcházející řízení takové závady, pro které by bylo nehospodárné a neúčelné, aby je odstranil sám odvolací orgán
- ÚCL jako orgán prvého stupně je při novém projednávání a rozhodování věci vázán právním názorem vyjádřeným v rozhodnutí o odvolání.


Přezkum rozhodnutí ÚCL v rámci správního soudnictví

Podle ustanovení článku 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy se může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí. Úprava tohoto ústavně zaručeného práva na soudní ochranu proti rozhodnutí orgánů veřejné správy, je provedena především částí pátou občanského soudního řádu, upravující problematiku správního soudnictví.


 
 

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english