Formuláře sekce technické

Sekce technická

Pozn.: Všechny změny dokumentů, které podle Nařízení (EU) č. 1321/2014 podléhají dozoru ÚCL, musí být Sekci technické ÚCL zasílány prostřednictvím tohoto formuláře. Oskenovaný formulář s podpisy a přílohy je možné zaslat na ÚCL elektronickou poštou, příslušný inspektor jej po schválení / neschválení potvrdí a zašle zpět obdobným způsobem.
Návrh přímé změny je předkládán ke schválení ST ÚCL a může být realizován až po schválení formuláře příslušným inspektorem. Oprávněné organizace mohou mít schváleny postupy pro nepřímé schvalování některých změn v rámci organizace. Oznámení nepřímé změny je pak dáváno ST ÚCL na vědomí a schválením formuláře příslušný inspektor potvrzuje, že tato změna byla organizací realizována v souladu se schváleným postupem. Pokud příslušný inspektor neschválí Návrh nebo Oznámení změny, připojí k němu písemné výhrady / připomínky. Platnost nepřímé změny je v takovém případě pozastavena až do doby, než jsou připomínky uspokojivě zapracovány a schváleny na dalším formuláři ke stejnému číslu změny.
V hlavičce formuláře vyškrtejte, co se nehodí, aby bylo jasné, o jakou změnu jakého dokumentu se jedná. Uveďte identifikaci subjektu, který změnu předkládá včetně adresy, kontaktů a čísla oprávnění. Pokud změnu předkládá subjekt bez oprávnění, proškrtne AMO i CAMO i Číslo oprávnění.
Dále uveďte datum a číslo změny a počet listů příloh. Při zasílání nově vytvořeného dokumentu uveďte číslo změny 0. Přílohami mohou být též datové soubory - uveďte počet / název přiložených souborů.
Dále uveďte výčet změněných stran a popis / zdůvodnění na nich provedených změn. Formulář potvrdí jménem a podpisem zpracovatel změny a odpovědný představitel subjektu, který změnu předkládá (nebo jeho zástupce). V závěru musí být křížkem vyznačeno, že jde buď o Návrh změny přímé, který má ÚCL schválit, nebo Oznámení změny nepřímé, která je ÚCL zasílána jen na vědomí.

Pozn.: V bloku 1 uveďte název firmy podle obchodního rejstříku, v bloku 3 sídlo podle obchodního rejstříku a všechny adresy pracovišť, pro něž se žádá oprávnění a v bloku 4 odpovídající kontakty. V bloku 8 také uveďte postavení odpovědného vedoucího ve firmě. Na straně 2 uveďte označení typu / typové řady podle typového certifikátu. Třídy v kategorii C určete dle ATA - viz AMC M.A.603(a). Do poznámek uveďte bližší detaily či omezení k požadovanému rozsahu oprávnění pro jednotlivé kategorie / typy.

Pozn.: Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu vydává pilot-vlastník, je-li k tomu oprávněn, po provedení údržby úrovně stanovené schváleným PÚ. Vyplňuje jen přední stranu (bloky 1 až 4 a 7 až 9). V bloku 4 uvede i označení schváleného programu údržby letadla, podle kterého byla příslušná prohlídka provedena. V bloku 7 vyplní (vybere z menu) pro transferované letadlo Část M; resp. pro annexové letadlo CAA-TI-011-n/97.
Záznamy na zadní straně (bloky 5, 6, 11 až 13) vyplňuje subjekt řídící zachování letové způsobilosti daného letadla (CAMO, provozovatel nebo vlastník). Nejde-li o oprávněnou organizaci, blok 13 se proškrtne. Osvědčující pracovník nebo pilot-vlastník potvrdí v bloku 11 provedení každé předepsané práce datem, podpisem a číslem oprávnění. Formát A4 nebo A5 je možno volit podle potřeby, resp. je možno vytisknout obě strany A5 nad sebe na jednu stranu formátu A4.

Bližší informace a pokyny k vyplnění formuláře naleznete v poradním oběžníku PO/ST-L8/A 4.6, Používání formuláře 1 ÚCL, který naleznete zde.

Pozn.: V bloku 1 uveďte jméno firmy podle obchodního rejstříku, v bloku 3 sídlo podle obchodního rejstříku a všechny adresy pracovišť, pro něž se žádá oprávnění a v bloku 4 odpovídající kontakty. V každém řádku bloku 5 uveďte označení typu / typové řady letadla podle typového certifikátu, je-li pro daný typ žádáno právo ke kontrole letové způsobilosti a mají-li pro daný typ pracovat pod systémem jakosti žadatele subdodavatelé úkonů řízení zachování letové způsobilosti. Pokud blok 5 nestačí, uveďte tuto tabulku na dalším listu. V bloku 6 také uveďte postavení odpovědného vedoucího ve firmě.

Výběr jazyka česky english