Aktuální informace ÚCL k regulaci bezpilotních systémů v České republice

Úřad pro civilní letectví využívá této příležitosti ke stručné prezentaci vybrané skupiny informací a skutečností, které by měly přispět k lepší orientaci v obecné problematice regulace bezpilotních letadel, včetně modelů letadel. Tyto informace navazují na obecné zásady tvorby předpisové základny a na postupy aplikované v civilním letectví.

 • bezpilotní letadla, včetně modelů letadel, jsou letadly ve smyslu definic Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO a podléhají obecnému společnému regulačnímu rámci bez ohledu na to, jak nazýváme je nebo jejich podskupiny;
 • uživatelé společného vzdušného prostoru musí respektovat společný regulační rámec, včetně pravidel létání, a to bez ohledu na to, zda je účelem letu zisk, rekreace nebo sport;
 • regulační rámec dává na jedné straně návod na bezpečnou integraci bezpilotních letadel do společného vzdušného prostoru a umožňuje jejich další vývoj, na druhé straně zajišťuje ochranu ostatního leteckého provozu a osob a majetku na zemi před provozem bezpilotních systémů;
 • postupy ÚCL pro tvorbu předpisů jsou jednotné a transparentní. Obecně platí, že každá osoba má možnost podat řádně odůvodněné připomínky k jakémukoliv regulačnímu materiálu v oblasti civilního letectví, a to i mimo Úřadem organizovaná veřejná připomínková řízení k těmto materiálům. Připomínky jsou ÚCL analyzovány a řádně vypořádány v odpovídajících termínech;
 • regulační rámec pro bezpilotní letadla v ČR navrhuje Mezirezortní komise pro bezpilotní systémy, kterou v současné době vede ÚCL a ve které byli a jsou zastoupeni i zástupci průmyslu i modelářské veřejnosti. Široké spektrum participujících subjektů a jejich hledisek přispívá k žádoucímu vyvážení požadavků napříč jednotlivými účely využití bezpilotních systémů. Mezi prioritní cíle komise patří zajištění bezpečnosti, legalizace stávajícího provozu, integrace bezpilotních systémů do společného vzdušného prostoru, mezinárodní harmonizace požadavků;
 • koncepce regulace a zásady pro tvorbu regulačního rámce pro bezpilotní letadla v ČR byly v souladu s mezinárodními trendy a mezinárodně aplikovanými principy stanoveny Mezirezortní komisí pro bezpilotní systémy;
 • z důvodu žádoucí mezinárodní harmonizace jsou v maximální možné míře aplikovány ty části zahraničních a mezinárodních regulačních materiálů, u kterých je důvodný předpoklad, že budou představovat základ budoucí společné regulace. Na tomto základě byly např. do příslušné části směrnice ÚCL CAA/S-SLS-010-n/2012, věnované letové způsobilosti letadel, integrovány vhodně upravené požadavky stávajících stavebních předpisů na klasická letadla, uveřejňovaná jako rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), včetně příslušné terminologie;
 • z důvodu žádoucí proporcionality požadavků jsou aplikována na jednotlivé kategorie bezpilotních letadel taková provozní omezení, aby míra regulace pokud možno odpovídala míře rizika spojeného s provozem a nepředstavovala nepřiměřené zatížení regulovaných subjektů;
 • z důvodu žádoucí aplikace rovných podmínek na příslušné kategorie letadel bez pilota je regulační rámec koncipován tak, že primární hledisko nepředstavuje účel letu, ale hmotnostní kategorie letadla bez pilota;
 • Doplněk X leteckého předpisu L 2 obsahuje výtah těch skutečně nejzásadnějších požadavků společného předpisového rámce pro provoz ve společném vzdušném prostoru. Stávající rozsah je praktickým kompromisem mezi požadavkem na stručnost předpisu a potřebou zajištění respektování společných a jednotných pravidel ve společném vzdušném prostoru;
 • protože je Doplněk X součástí leteckého předpisu, podléhá pravidlům pro tvorbu leteckých předpisů a respektuje strukturu, jazyk, terminologii, definice a zkratky leteckých předpisů. Z těchto důvodů byl zpracován a dle potřeby bude i doplňován doprovodný výkladový materiál, např. ve formě směrnice ÚCL.
 • z důvodu žádoucího využití pozitivních provozních zkušeností s provozem modelů v ČR bylo Mezirezortní komisí rozhodnuto o odborném posouzení a maximálním možném využití zavedených i doporučených postupů.
 • stávající regulační rámec představuje pro modely letadel do 20 kg maximální vzletové hmotnosti doporučené postupy. To neznamená, že modely do 20 kg maximální vzletové hmotnosti nepodléhají společnému regulačnímu rámci a nemusí respektovat žádná omezení nebo opatření. Doporučené postupy byly pro modely letadel do 20 kg maximální vzletové hmotnosti stanoveny záměrně a právě proto, aby si jejich piloti byli vědomi integrace do společného vzdušného prostoru, pravidel uplatňovaných v tomto prostoru, provozu, který se zde vyskytuje, rizik spojených s provozem a osobní odpovědnosti. Příkladem takových omezení mohou být ochranná pásma letišť, řízené okrsky nebo zakázané a vyhrazené prostory;
 • v případě nejasností nebo pochybností má veřejnost možnost žádat informace. Letecké předpisy jsou v ČR uveřejňovány Ministerstvem dopravy. Úřad pro civilní letectví standardně reaguje na dotazy veřejnosti ohledně zamýšleného provozu z hlediska vhodnosti lokality, možného konfliktu s ostatním provozem nebo ochrannými pásmy letišť, použitelnosti požadavků, apod. 


Další informace a odpovědi na dotazy, které mohou být využitelné v souvislosti s problematikou provozu bezpilotních letadel, včetně modelů letadel, naleznete na stránce odpovědí na často kladené otázky (FAQ).


Regulace bezpilotních letadel, včetně modelů letadel, je komplexním úkolem, kterým se zabývají státní správy také ostatních států světa s nejrůznějšími výsledky a praktickými zkušenostmi. Mezinárodní harmonizace, byť žádoucí a praktická, není v blízké budoucnosti realitou, ale pouhým přáním. Regulační rámce jdou napříč doslova všemi oblastmi letectví, včetně letové způsobilosti, provozu, způsobilosti personálu a neustále reagují na nové a nově zaváděné technologie a konstrukční principy.


Česká republika věnuje doméně bezpilotních systémů pozornost, kterou si zasluhuje a má nástroje jak pro koncepční budování regulačního rámce, tak pro jeho další modifikace s ohledem na provozní zkušenosti doma i v zahraničí. Směr dalšího vývoje proto záleží nejen na způsobu mezinárodní harmonizace a diskuzi zainteresovaných subjektů, ale také na odpovědnosti pilotů a provozovatelů. 

Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

červen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Výběr jazyka česky english